Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967) : tėvynei paaukotas gyvenimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): tėvynei paaukotas gyvenimas
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2001.
Pages:
821 p., [20] faks. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — I. Vaikystės ir jaunystės metai gimtinėje ir už jos ribų — II. Gyvenimas Amerikoje 1905–1919 metais. Pirmieji lietuviškos veiklos žingsniai Amerikoje. Dr. Vinco Kudirkos „Raštų“ leidimas (1909–1910). Veikla JAV lietuvių išeivijos organizacijose. Lietuviško žemėlapio sumanytojas. Savaitraščio „Lietuva“ redaktorius. Redaktoriaus pastangos remti aukų Lietuvai rinkimą. Vienybės idėjų propagavimas „Lietuvoje“. Svarbiausias politinės veiklos tikslas – Lietuvos nepriklausomybė. Kilnių žodžių, įrašytų Laisvės varpe, autorius. JAV lietuvių kandidatas į Lietuvos delegacijos Paryžiuje sudėtį — III. Sugrįžimas į Tėvynę. Paryžius. Pirmieji žingsniai Užsienio reikalų ministerijoje. 1920 m. Suvalkų sutartis. Želigovskiada ir Lietuvos tarptautinė padėtis 1920–1921 m. 1922-ieji-Lietuvos tarptautinio pripažinimo metai. Neramūs 1923–1924 metų įvykiai Klaipėdoje. Diplomatijos verpetuose 1924–1928 metais. Žmogus ir valdininkas — IV. Tremtis Amerikon 1928–1933 metais. B. K. Balučio išsiuntimas už Atlanto ir pirmieji kontaktai su išeivija. Lietuvos pasiuntinio pastangos telkti išeiviją. Diplomatinė veikla Vašingtone. Finansinių problemų su JAV sprendimai. Diplomato ryšių su Lietuva nuotrupos — V. Nepriklausomos Lietuvos atstovas Didžiojoje Britanijoje. B. K. Balutis – derybų su Didžiąja Britanija 1934 metais delegacijos pirmininkas. Lietuvos pasiuntinybės Londone šeimininkas. Asmeninio ir visuomeninio gyvenimo posūkiai. Klaipėdos klausimo sprendimas Londone. Didžioji Britanija ir Lietuvos–Lenkijos santykiai. Kai kurie tarptautiniai klausimai ir Lietuva. Karo pradžia 1939–1940 metais— VI. Pavergtos Lietuvos laisvės šauklys Londone 1940–1967 metais. Lietuvos pasiuntinybės veikla bolševikų ir nacių okupacijos laikotarpiu 1940–1941 metais. Lietuvos pasiuntinybės statusas pasibaigus 1942 metams. Lietuvos aukso Didžiojoje Britanijoje klausimas. Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1945–1950 metais. Tarp Lietuvos diplomatinės tarnybos ir VLIKʼo — VII. Vienišo žmogaus likimas. Pasiuntinybės išlaikymo problemos po 1940 m. Nuolat lietuvių išeivijos akiratyje. Diplomato jubiliejinių datų minėjimai išeivijoje. Asmeninis gyvenimas. B. K. Balučio mirtis. Atminimo amžinimas išeivijoje bei Lietuvoje — Archyvų fondai — B. K. Balučio bibliografija — Svarbiausios B. K. Balučio gyvenimo datos — B. K. Balučio mintys — Mintys apie B. K. Balutį — Dokumentai — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė — Iliustracijų šaltiniai.
Keywords:
LT
1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – tai XX a. pradžios užsienio reikalų ministerijos valdininko, iškilaus diplomato Broniaus Kazio Balučio gyvenimo ir nuveiktų darbų studija. B. K. Balučio labai konkretūs ir aiškūs darbai rodo, jog jam Lietuvos reikalai pranoko asmeniškumus, partines ambicijas ar autoritetus. Knyga parengta remiantis trimis pagrindiniais šaltiniais: archyvų dokumentais, knygos herojaus publikacijomis ir atsiminimais bei straipsniais apie B. K. Balutį. Knygoje aprašoma B. K. Balučio vaikystė ir jaunystė, gyvenimas Amerikoje 1905–1919 m., sugrįžimas į Tėvynę, veikla Amerikoje 1928–1933 m., B. K. Balučio kaip nepriklausomo atstovo Didžiojoje Britanijoje pareigos, jo mirtis ir atminimo įamžinimas. Knygos prieduose pateikiama B. K. Balučio bibliografija, dalis autentiškos medžiagos – charakteringų B. K. Balučio, kaip JAV lietuvių veikėjo ir Lietuvos diplomato, kalbų ir valstybinio pobūdžio parengtų dokumentų tekstai, atskleidžiantys jį kaip valstybės veikėją ir asmenybę. Knygos tekstui pagyvinti pateikiama nemažai iliustracinės medžiagos. Ši studija skiriama platiems visuomenės sluoksniams, norint parodyti B. K. Balutį kaip lietuviškų vertybių saugojimo, veiklumo ir idealizmo pavyzdį, kaip tautos ateities kelrodį, savotišką išeivijos lietuviškumo žadintojo simbolį. B. K. Balučio biografinė studija – tai lyg ir vadovėlis tautiečiams, parodantis, koks turi būti Lietuvos patriotas, mylintis savo Tėvynę ne žodžiais, o darbais.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių išeivija; JAV lietuviai; Lietuvos Respublika; Užsienio politika; Diplomatinė veikla; Aukų rinkimas; Leidyba; The Republic of Lithuania; The Soviet Union; Diplomatic correspondence; Foreign policy; World War II; Internal policy; Neutrality; Collective safety; International relations.

ENThe book is a study of the life and works of an official of the Ministry of Foreign Affairs and a prominent diplomat of the early 20th c. Bronius Kazys Balutis. Very specific and clear works by B. K. Balutis demonstrate that he was more concerned with Lithuanian affairs rather than his own personal and party ambitions or authorities. The book was compiled based in three key sources: archive documents, Balutis publications and remembrances and articles about B. K. Balutis. The book discusses his youth and childhood, his life in America in 1905–1919, his return to the motherland, activities in America in 1928–1933, his activities as an independent representative in Great Britain, and his death and subsequent memorialisation. The annexes of the book contain information on B. K. Balutis’ bibliography, part of the authentic material, i.e. texts of significant documents drafted by him when being a Lithuanian diplomat, which reveal him as a civil servant and a personality. The book also contains a great number of illustrations. This study is intended for the general public seeking to show B. K. Balutis is a fosterer of Lithuanian virtues, an example of idealism, and as a symbol of promotion of emigrants’ Lithuanian identity. The biographic study of B. K. Balutis is as if a textbook for Lithuanians revealing the picture of an ideal patriot, who loves his motherland and expresses this love through actions, not words.

ISBN:
5415015892
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40881
Updated:
2017-11-08 16:59:11
Metrics:
Views: 88
Export: