Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940-1953 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940-1953 metais: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
180 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Attitude of the Western states towards occupation and annexation of Lithuania in the period of 1940-1953 Vilnius : Vilnius University, 2006 40 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – tarptautiniai santykiai, susiję su Lietuvos okupacijos ir aneksijos vertinimu. Tyrimas apima du pagrindinius aspektus: 1) Vakarų politinių veiksmų apžvalgą ir įvertinimą; 2) teisines išraiškos priemones ir jų klasifikaciją. Faktologinio empirinio tyrimo nuosekli chronologija – 1940–1953 metai. Disertacijoje remiantis šaltinių politine ir teisine argumentacija visapusiškai ir kompleksiškai ištiriamos bei įvertinamos Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių atžvilgiu sovietinės okupacijos ir aneksijos laikotarpiu, atskleidžiant jų formavimosi aplinkybes, esminius bruožus ir klasifikaciją. Disertacijoje išsamiai aptariama svarbiausia istoriografija ir šaltiniai, pateikiama apibrėžiančių sąvokų samprata. Disertacijoje pateikiamos apibendrinančios išvados dėl Vakarų valstybių nuostatų Lietuvos atžvilgiu sovietinės okupacijos ir aneksijos laikotarpiu. Vakarų politika Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių atžvilgiu įvardytina kaip dvilypė: pripažįstant patį Baltijos valstybių inkorporavimo į SSRS faktą politinėje plotmėje, teisiniu požiūriu Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių aneksija nebuvo įteisinta ir pripažįstama. Faktas, kad Lietuva 50 metų išliko aneksuota, rodo, jog, nepaisant sparčios tarptautinės teisės raidos, sprendžiant Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių klausimą lemiamą reikšmę pasaulinėje arenoje turėjo ne tarptautinės teisės argumentai, o tarptautinis politinis sambūvis. Tik 1991 metais, kardinaliai pasikeitus situacijai pasaulyje, išnykus tarptautinio sambūvio poveikiui, tarptautinės teisės principai triumfavo. autoriaus santrauka

ENThe subject of the thesis is the international relations, pertaining to evaluation of the annexation and occupation of Lithuania. The study covers the following two main aspects: 1) overview and evaluation of the political action from the West; 2) the classification of legal expression measures. The consecutive chronology of the factological empirical study is 1940–1953. The thesis , referring to the political and legal argumentation, provided by the sources, comprehensively examines and evaluates the position of the Western countries with regard to Lithuania and other Baltic States during the time period of Soviet annexation and occupation, revealing the circumstances of their formation, their essential traits and classification. The thesis comprehensively discusses the most important historiography and the sources, provides the concept of defining notions and the summarizing conclusions on the position of the Western states with regard to Lithuania during the period of Soviet annexation and occupation. The Western policy with regard to Lithuania and other Baltic States is ambiguous: by acknowledging the very fact of incorporation of the Baltic States into the USSR on the political plane, in legal terms the annexation of Lithuania and other Baltic States was not legitimated and recognized. The fact that Lithuania remained annexed for 50 years shows that, notwithstanding the rapid development of the international law, when resolving the issue of Lithuania and other Baltic States the decisive significance on the global stage was held not by the arguments of the international law, but rather by the international political coexistence. Only in 1991, upon cardinal changes of the situation in the world and abolition of the influence of the international coexistence, the principles of the international law had their triumph.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4048
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 25
Export: