Likimo vedami : Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla, 1940-1991

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla, 1940-1991
Alternative Title:
Activities of the Lithuanian diplomatic service in exile from 1940 to 1991
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2003.
Pages:
416, [8] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Ambasadoriaus Kazio Lozoraičio žodis — Ambasadoriaus Vytauto Antano Dambravos žodis — Padėka — Įvadas — I. Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1941 m. Lietuvos pasiuntinių veikla okupacijos išvakarėse. S. Lozoraičio paskyrimas diplomatijos šefu. Lietuvos diplomatinių atstovybių naikinimas. Pasiuntinių pasitarimai Berne ir Romoje — II. Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla Antrojo pasaulinio karo metais. Atstovybių veikla ir diplomatų pasitarimai Šveicarijoje. S. Lozoraičio pastangos pasinaudoti „Kybartų aktais“. Egzilinės vyriausybės ir platesnės diplomatinės veiklos klausimas — III. Lietuvos diplomatinė tarnyba XX a. penktojo dešimtmečio viduryje – šeštajame dešimtmetyje: esminiai atstovavimo aspektai — IV. Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto santykiai 1945–1949 m. Santykių užuomazgos. Tarpusavio pasitarimai Berne ir Paryžiuje. Baden Badeno susitarimas — V. Lietuvos diplomatinės tarnybos ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto santykiai 1950–1955 m. S. Lozoraičio ir VLIKo pasitarimai 1950–1951 m. 1952 m. – S. Lozoraičio ir VLIKo sąlytis. Vakarų žvalgybų interesai ir atstovavimo Bonoje klausimas. Teisiniai argumentai dėl S. Lozoraičio ir VLIKo santykių. Lietuvių išeivijos spauda apie S. Lozoraičio ir VLIKo santykius — VI. Diplomatinės tarnybos silpnėjimas: krizės apraiškos. Esminiai LDT veiklos bruožai. LDT finansavimo problemos. LDT personalo atnaujinimo klausimas— VII. Lietuvos diplomatinis atstovavimas Prancūzijoje septintajame dešimtmetyje. Krizė — VIII. Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo sosto išlikimo klausimas — IX. Lietuvos egzilinės diplomatijos pabaiga — Baigiamasis žodis — Išvados — Priedai — Activities of the Lithuanian Diplomatic Service in Exile from 1940 to 1991 (Summary) — Šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė — Iliustracijų šaltiniai.
Keywords:
LT
1940-1991; Diplomatinė tarnyba; JAV Valstybės departamentas; Kybartų aktai; Lietuvos diplomatinė tarnyba; Stasys Antanas Bačkis; Stasys Lozoraitis; Tautinis komitetas; Tremtis; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas.
EN
1940-1991; Diplomatic Service; Exile; Kybartai acts; Lithuanian Diplomatic Service; National Committee; Stasys Antanas Bačkis; Stasys Lozoraitis; Supreme Committee for the Liberation of Lithuania; USA State Department.
Reviews:
Recenzija leidinyje Genocidas ir rezistencija. 2003, Nr. 2(14), p. 170
Summary / Abstract:

LTPer visą okupacijos laikotarpį ir atkūrus nepriklausomybę dėl objektyvių priežasčių nebuvo atlikti moksliniai Lietuvos diplomatinės tarnybos (LDT) veiklos 1940–1991 m. tyrimai. Darbo tikslai ir uždaviniai: naudojantis surinkta dokumentine medžiaga išnagrinėti esminius LDT raidos 1940–1991 m. egzilyje aspektus, diplomatų pastangas sudaryti egzilinę vyriausybę, diplomatijos šefo skyrimo klausimą; išryškinti diplomatinio atstovavimo bruožus, žmogiškojo veiksnio svarbą, įvairių veiksnių įtaką diplomatiniam atstovavimui; atskleisti užsienio valstybių požiūrį į jų šalyse veikusias Lietuvos diplomatines atstovybes, tarp LDT ir Visos Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) kilusius nesutarimus bei jų priežastis. Pagrindiniai šaltiniai, kuriais daugiausia remtasi rašant šį darbą, buvo S. Lozoraičio ir S. A. Bačkio sukaupti diplomatinės veiklos dokumentai bei Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi dokumentai. Darbe aptariama LDT veikla pirmaisiais okupacijos metais, diplomatų veikla Antrojo pasaulinio karo metais, „Kybartų aktų“ panaudojimas ir egzilinės vyriausybės bei platesnės diplomatinės veiklos klausimas, apibūdinti esminiai LDT veiklos bruožai penktojo dešimtmečio viduryje ir šeštajame dešimtmetyje. Išanalizuoti LDT ir VLIK'o santykiai, LDT finansavimas ir diplomatinio personalo atnaujinimas. Aptarta diplomatinio atstovavimo Prancūzijoje problematika, grėsmė, kilusi Lietuvos pasiuntinybei prie Šventojo Sosto. Aptariama Lietuvos egzilinės diplomatijos pabaiga ir egzilinių diplomatų įgaliojimų perdavimas atkurtos Lietuvos valstybės Užsienio reikalų ministerijai.

ENOver the whole period of occupation and after the restoration of independence, due to objective reasons, no scientific research of activities of the Lithuanian Diplomatic Service within 1940–1991 was performed. The aims and objectives of the work: by using the collected documentary material to analyse the key aspects of the LDS in exile in 1940–1991 and the efforts of diplomats to establish an exile government; to highlight peculiarities of diplomatic representation, the importance of the human factor, the influence of various aspects on diplomatic representation; to reveal the attitude of foreign states to diplomatic representations operating in Lithuania, the disagreements between the LDS and the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania and the reasons thereof. The main sources which this work is primarily based on were documents of diplomatic activities collected by S. Lozoraitis and A. Bačkis and documents stored at the Lithuanian Central State Archive. The work discusses the activities of the LDS during the first years of occupation, activities of diplomats during World War II, the use of the “Acts of Kybartai”, the issue of activities of the exile government and wider diplomatic activities. It also defines peculiarities of the LDS activities in the middle of 1940s and in 1950s. The work analyses the relations between the LDS and the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania, financing of the LDS and renewal of the diplomatic staff. The work discusses the issue of diplomatic presentation in France, and the peril Lithuania’s mission to the Holy See was facing, as well as the end of Lithuania’s exile diplomacy and the transfer of diplomatic powers to the Ministry of Foreign Affairs of the restored state of Lithuania.

ISBN:
9986757568
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38182
Updated:
2013-04-29 00:06:21
Metrics:
Views: 105
Export: