Epitalamos Jono Bretkūno dukrai Barborai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Epitalamos Jono Bretkūno dukrai Barborai
Alternative Title:
Epithalamiums to Barbora, the Daughter of Jonas Bretkūnas
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 275-289
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Panegirika / Panegyric.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomas storokas konvoliutas, rastas Karaliaučiaus universiteto griuvėsiuose. Šis meilės pobūdį aptariantis panegirinis kūrinėlis, pakartotinai išleistas 1637 metais, po savo antrašte slėpė ne vieną šimtą proginių dedikacijų, išspausdintų Karaliaučiaus ir kitų Vokietijos miestų spaustuvėse. Jų pasirodymo laikas apima šimtą metų (1558 – 1658) ir atspindi Reformacijos įsitvirtinimo epochą. Dauguma dedikacijų parašyta eiliuotai, pagrindinės kalbos – lotynų, graikų ir vokiečių. Tarp kitų dedikacijų yra epitalamų, susijusių su pirmojo Biblijos vertėjo į lietuvių kalbą Jono Bretkūnu vardu. Jo dukra Barbora ištekėjo už liuteronų kunigo Stepono, dirbusio lenkiškoje Karaliaučiaus bažnyčioje. Jonas Bretkūnas, šio vyresnysis kolega, darbavosi Karaliaučiaus lietuviškoje bažnyčioje. Abi parapijos, matyt, gražiai bendravo, o jų kunigai turėjo nemažai bendrų draugų, kurie jaunavedžiams vestuvių proga sukūrė pluoštą eiliuotų sveikinimų. Epitalamų žanras reikalauja giedoti liaupses vestuvių džiaugsmui ir jaunavedžių laimei, tačiau kai kunigas veda kito kunigo dukterį, vestuvės gera proga užkliudyti celibato problemą. Tai buvo vienas iš svarbiausių klausimų, dėl kurių ginčijosi protestantai su Romos popiežiumi. Pats tekstas perskaitytas dabartinės filologijos akimis. Vertimą į lietuvių kalbą pateikėme neeiliuodami teksto, nes tik taip įmanoma gana tiksliai perteikti turinį. Epitalamos rodo, kad dviejų Karaliaučiaus bažnyčių – lenkų ir lietuvių – kunigų susigiminiavimas sulaukė gana plataus atgarsio. Kartu tai liudija ir Jono Bretkūno populiarumą.Reikšminiai žodžiai: Prūsija; Panegirikos; Epitalamos.

ENA thick convolute now stored in the Lithuanian Academy of Sciencies Library was found in the ruins of the University of Königsberg. This eulogistical work contained more than 100 dedications for various occassions.The time of their appearance spans about one hundred years (1558-1658) and reflect the entrenchment of the Reformation. Many dedications are written in verse, with the main languages being Latin, Greek and German. Among the dedications are epithalamiums, linked with Jonas Bretkūnas, the first translator of the Bible into Lithuanian. His daughter Barbora married a Lutheran pastor named Steponas, who worked in a Polish church in Königsberg. Jonas Bretkūnas worked in the Lithuanian church in Königsberg. Both parishes, it seems, got along well, and their pastors had many mutual friends, who created a sheaf of versed greetings for newlyweds on the occassion of their wedding. The epithalamium genre demanded the singing of praises for the joy of the wedding and happiness of the newlyweds, however when a pastor married the daughter of another pastor, the problem of celibacy affected the wedding. It was one of the most important questions, which the Protestants fought over with the Pope. The text itself is read through the eyes of modern philology. We provided a translation into Lithuanian which is not in verse, because it is only in this way that one can provide the content accurately. The epithalamiums show, that the bringing together of the families of Polish and Lithuanian pastors from two Königsberg churches awaited rather broad reverberations.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7700
Updated:
2018-12-17 10:41:22
Metrics:
Views: 36    Downloads: 7
Export: