Grįžtamoji migracija : teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grįžtamoji migracija: teorinės įžvalgos ir situacija Lietuvoje
Publication Data:
Vilnius : Baltijos kopija, 2009.
Pages:
71 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Grįžtamoji migracija: apibrėžimas ir trumpas apibūdinimas — Definicijos ir tipologija — Grįžtamoji migracija - tarptautinis kontekstas — Grįžtamosios migracijos veiksniai: nuo teorijos iki praktikos — Emigracija ir grįžtamoji migracija: situacija Lietuvoje — Emigracija ir jos pasekmės — Imigracija į Lietuvą ir grįžtamoji migracija Lietuvoje — Ar reikia skatinti grįžtamąją migraciją? Kaip elgiasi kitos šalys? — Tikslo šalys: migrantų grįžimą skatinanti politika — Kilmės šalys: piliečių susigrąžinimo politikos apžvalga — Lietuvos politikos priemonės migrantų grįžimui skatinti — Grįžtamoji migracija - empirinio tyrimo rezultatai — Tyrimo apimtis ir tyrimo metodai — Viešosios nuomonės ir ekspertų apklausos rezultatai: Grįžtamosios migracijos potencialas ir jo realizacijos tikimybė; Ar reikia (ir kaip) skatinti lietuvių grįžtamąją migraciją? — Problemos, su kuriomis susiduria grįžtantieji migrantai, - ekspertų apklausos rezultatai — Grįžtamosios migracijos diskursas Lietuvos žiniasklaidoje — Išvados — Rekomendacijos — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Vaikai / Children; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKaip ir daugelyje Vidurio bei Rytų Europos šalių, Lietuvoje vykstanti politinė, socialinė ir ekonominė raida iš esmės paveikė tarptautinės migracijos procesą. Iš Lietuvos išvyksta tam tikrų profesijų ar sluoksnių atstovai, o tai lemia struktūrinius Lietuvos gyventojų ir darbo jėgos pokyčius. Publikacija parengta pagal Europos migracijos tinklo metinės ataskaitos Prieglobsčio ir migracijos statistika ir Socialinių tyrimų instituto 2008 m. vykdyto tyrimo „Grįžtamoji migracija“ medžiagą. Tyrimas atliktas 2008 metais - iki pasireiškiant ekonominei krizei, todėl jame daugiau dėmesio skiriama laikotarpiui, kai grįžtamoji migracija buvo laikoma viena iš priemonių trūkstamai darbo jėgai kompensuoti. Tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas klausimams, koks yra grįžtamosios migracijos potencialas ir kas trukdo jį realizuoti. Analizuojamos realios problemos, su kuriomis susiduria grįžusieji ar galvojantieji grįžti. Tyrimo medžiaga paremta užsienio literatūros ir politikos apžvalga, statistine informacija, gyventojų ir ekspertų apklausomis, žiniasklaidos turinio tyrimais. Pagal tyrimo duomenis, galima teigti, kad tik daliai Lietuvos vyriausybės dabar vykdomų priemonių pritaria ir Lietuvos gyventojai, ir užsienio lietuviai. Problemos, su kuriomis susiduria norintieji grįžti, labai įvairios: ekonominio pobūdžio - darbas, maži atlyginimai, bloga valstybės politika grįžtantiems, socialinių garantijų nebuvimas, turtiniai klausimai, mokesčiai, problemos dėl vaikų integracijos, socialinių ryšių praradimas, biurokratizmas, informacijos trūkumas.Reikšminiai žodžiai: Grižtamosios migracijos politika; Grįžtamoji migracija; Migracija; Migracijos politika; Visuomenės ir migrantų nuostatos; Emigration; Migration policy; Public and Migrands attitudes; Re-emigration; Retur Migration; Retur migration policy.

ENAs in many other Central and East European countries, the political, social and economic development taking place in Lithuania has changed an international migration process fundamentally. Representatives of certain professions and social classes leave Lithuania; it influences structural changes regarding Lithuanian residents and labour force. The publication was prepared on the basis of the research “Grįžtamoji migracija” [Return Migration] that was performed by the Social Research Institute and according to the European Migration Network annual report and the Statistics on Asylum and Migration by the Social Research Institute in 2008. The researches were made in 2008. It was before economic crisis, therefore, more attention was paid to the period when the return migration was considered one of the means to compensate the lack of labour force. The main issues in the research are the following: potential of the return migration and obstacles that restrict its realisation. It analyses real problems that arise to the people who come back or who think of coming back. The research material is based on foreign literature, policy reviews, statistics, surveys of residents and experts and researches of media content. According to the data of the research, it may be stated that residents of Lithuania and Lithuanians abroad agree only with part of measures applied by Lithuanian government. Problems arising to those people who want to come back are very different: economic - job, low salaries, unfavourable state's policy for those who come back, absence of social warranties, property issues, taxes, problems relating with children integration, loss of social relations, bureaucracy and lack of information.

ISBN:
9789955697206
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24163
Updated:
2020-12-22 22:45:47
Metrics:
Views: 125
Export: