Asmeniniai tinklai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeniniai tinklai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmeniniai tinklai; Bendravimo tinklai; Mainų tinklai; Migracija; Socialiniai tinklai; Tinklaveikos individualizmas; Communication networks; Exchange networks; Migration; Networking individualism; Personal networks; Social networks.
Keywords:
LT
Asmeniniai tinklai; Bendravimo tinklai; Mainų tinklai; Migracija / Migration; Socialiniai tinklai; Tinklaveikos individualizmas.
EN
Communication networks; Exchange networks; Networking individualism; Personal networks; Social networks.
Summary / Abstract:

LTŠeimos narių emigracija, grįžtamoji migracija koreguoja šeiminę struktūrą, vaidmenų paskirstymus ir tarpusavio santykius šeimoje. Susidūrus su mobilumo sąlygotais iššūkiais kyla klausimas dėl resursų. Individualūs šeimos narių tinklai gali būti laikomi šeimos resursais, savotišku potencialu, kuris gali būti aktualizuojamas iškilus sunkumams. Straipsnyje siekiama aptarti asmeninius tinklus Lietuvos visuomenėje, vadovaujantis šeimos sociologijoje įtvirtinta asmeninių tinklų samprata bei tinklaveikos individualizmo nuostatomis. Darbe pateikiamos įžvalgos paremtos reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo bei tarptautinio sociologinio lyginamojo tyrimo „Vaikas kaip vertybė ir tarpgeneraciniai santykiai“ duomenimis. Darbe nagrinėjami tyrimo dalyvių individualūs tinklai, siekiant juos įvertinti pagalbos resursų požiūriu. Didžiausias dėmesys skiriamas asmenims, turintiems migracinės patirties, kadangi jų elgsena ir lūkesčiai buvo formuojami migracinėje aplinkoje. Nustatyta, kad pokyčių situacijos verčia kreiptis pagalbos ir tokiais atvejais yra svarbu turėti artimų asmenų tinklą. Artimų asmenų tinklą paprastai sudaro šeimos nariai, tačiau apie trečdalį – giminystės ryšiais nesusiję asmenys. Instrumentinių veiklų tinklai paprastai apima šeimos narius ir giminę, o emocinio palaikymo ieškoma tarp draugų. Asmeniniuose tinkluose reikšmingų asmenų santykiai su tyrimo dalyviu nėra vienareikšmiai. Respondentų požiūriu, pagalbos lūkesčiai paprastai viršija realiai suteikiamą pagalbą.

ENFamily members' emigration and return migration corrects family structure, the distribution of roles and family relationships. Having faced with the challenges posed by mobility, the question of resources emerges. Individual networks of family members can be regarded as family resources, sort of potential, which can be actualised in case of difficulties. The purpose of the article is to discuss personal networks in the Lithuanian society, based on the concept of personal networks which has been established in family sociology and the provisions of individual networking. The paper provides insights based on a representative survey of Lithuanian residents and an international comparative sociological study entitled "Vaikas kaip vertybė ir tarpgeneraciniai santykiai" ("The child as a value and the relationship between generations"). The paper analyses individual networks of study participants aiming to evaluate them from the perspective of resources for help. The focus is on persons with migration experience, since their behaviour and expectations were shaped in a migration environment. It has been identified that changing situations make people to seek for help, and in such cases it is important to have a network of close people. The network of close people usually consists of family members, but about one third of it belongs to is non-family members. Instrumental activity networks usually include family members and relatives, while emotional support is sought from friends. In personal networks, the relationships between persons of significant importance and persons surveyed are not clear. In the opinion of respondents, the expectations of help generally exceed the actual help.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55871
Updated:
2019-01-25 19:16:29
Metrics:
Views: 18
Export: