Etninių institucijų vaidmuo socialiniame imigrantų gyvenime: lietuviai Niujorke

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių institucijų vaidmuo socialiniame imigrantų gyvenime: lietuviai Niujorke
In the Book:
Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose / sudarė Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. P. 105-117
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Laisvalaikis / Leisure; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje antropologinių diskusijų akiratyje svarstomi tarptautinės migracijos klausimai. Darbe dėmesys sutelkiamas į atvykimo šalį ir tiriama, kaip formuojasi tas pačias etnines šaknis turinčių migrantų lokalizavimosi erdvės. Taip pat gilinamasi į emigrantų veiklų įvairovę, socialinių tinklų kūrimą, institucijų, kuriose pasitikrinamas, stiprinamas ar galbūt slopinamas meilės tėvynei jausmas, analizę. Naujoje vietoje įsikūrę asmenys yra linkę socializuotis su panašias etnines šaknis turinčiais asmenimis, nors neretai tautiečių kaimynystės vengiama. Su tautiečiais dažnai užmezgami ryšiai etninėse institucijose, susijusiose su parapija (kuri yra visą etninį lietuvių gyvenimą JAV aprėpiantis ir prieglobstį suteikiantis socialinis tinklas), kitomis organizacijomis (tokiomis kaip lietuviška mokykla), su oficialia JAV Lietuvių bendruomene ir naujomis viešojo bendravimo iniciatyvomis (pramoginės veiklos, etniniai klubai). Šias institucijas kūrė tiek pirmoji ekonominė emigracinė banga, tiek politiniai migrantai, tiek dabartiniai – trečiosios bangos imigrantai iš Lietuvos. Nepaisant straipsnyje išdėstytų prieštaringų imigrantų požiūrių į etnines institucijas, apibendrinant teigiama, kad tyrime dalyvavusiems lietuviams imigrantams Niujorke (neskaitant kasdienio užimtumo, įvairių laisvalaikio veiklų, asmeninio ir socialinio gyvenimo) dažnai svarbios lituanistinėje mokykloje, Katalikų bažnyčios parapijoje ir JAV Lietuvių bendruomenėje institucionalizuotos lietuviškumo praktikavimo formos.Reikšminiai žodžiai: Emigrantai (Diaspora); Etninės institucijos; JAV imigrantai; Laisvalaikis; Lietuviai; Migracija; Niujorkas; Socialinis emigrantų gyvenimas; Socialinis gyvenimas; Emigrants' social life; Ethnic institutions; Immigrants; Leisure; Lithuanians; Migration; New York; Social life; USA immigrants.

ENThe paper considers the issues of international migration in the light of anthropological discussions. The study focuses on the receiving country and examines how the localisation spaces of migrants of the same ethnic origin are formed. The paper also explores the range of emigrants’ activities, the creation of social networks, and the analysis of institutions where the feeling of love to the homeland is verified, reinforced or perhaps suppressed. Persons settled in a new place tend to socialise with persons of similar ethnic origin, although they often avoid neighbourhood of their fellow-countrymen. They establish contacts with their fellow-countrymen in ethnic institutions related to the parish (which is a social network covering the entire ethnic life of Lithuanians in the US and granting shelter), other organisations (such as the Lithuanian school), the official Lithuanian American Community and new public communication initiatives (entertainment activities, ethnic clubs). These institutions were created by the first economic emigration wave and political migrants as well as current third wave immigrants from Lithuania. Despite the contradictory attitudes of immigrants towards ethnic institutions, presented in the paper, the general conclusion could be drawn that the forms of Lithuanian practice institutionalised in the Lithuanian school, the Catholic Church parish and the Lithuanian American Community are important to Lithuanian immigrants in New York (despite their daily business, various leisure activities, personal and social life).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35156
Updated:
2020-09-01 15:34:44
Metrics:
Views: 34
Export: