Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje : ligi Didžiojo karo : istorijos ir statistikos šviesoje : su 3 žemėlapiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje: ligi Didžiojo karo : istorijos ir statistikos šviesoje : su 3 žemėlapiais
Edition:
2-oji papild. laida
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2009.
Pages:
IX, 275 p
Series:
Sugrįžimai; 1
Notes:
Orig. išleid.: Kaunas : Politinių ir socialinių mokslų institutas, 1935. Bibliografija.
Contents:
Įvadas / Rimantas Miknys — Pratarmė — Naudoti šaltiniai ir literatūra — Maž. Lietuvos tautinių santykių tyrinėjimo apžvalga: Tyrinėjimai ligi did. Karo; Tyrinėjimai po did. karo — Lietuvių ir prūsų tautinio bendrumo klausimas: Bendros pastabos; Vardas, kilmė, kultūra; Kalba; Bendros išvados — Pirmųjų Maž. Lietuvos gyventojų etnografinio charakterio klausimas: Bendros pastabos; Skalviai; Sudavai; Klaipėdos apylinkės gyventojai; Bendros išvados — XVI šimt. Maž. Lietuvoje buvusių lietuvių atsiradimo klausimas: Bendros pastabos; Dėl emigracijos iš Didž. į Maž. Lietuvą liudijimų; Valstiečių socialinė padėtis vok. ordino valdose ir Did. Lietuvos kunigaikštystėje ligi XVI šimt.; Maž. Lietuvos apgyvenimas vok. ordino laikais; Bendros išvados — Maž. Lietuvos etnografinis charakteris nuo reformacijos ligi 1710 m. maro: Bendra apžvalga; Vakarinė ir pietinė lietuvių kalbos riba apie 1600 m. — Tautinių santykių vystymasis nuo 1710 m. maro ligi baudžiavos panaikinimo 1807 m.: Maras ir kolonizacija; Lietuvių kalba viešajame gyvenime — Maž. Lietuvos gyventojų pasiskirstymas kalbomis 1807-1914 m. statistikos šviesoje: Bendra apžvalga; Klaipėdos kraštas — Pastabos — Trumpai suglaustas turinys vokiečiu kalboje — Priedai: Statistinės lentelės; Žemėlapiai.
Keywords:
LT
Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation.
Summary / Abstract:

LTVincas Vileišis gimė 1908 m. vasario 15 d. Pasvalio krašto Medinių sodžiuje. Pasirinkęs darbo ir studijų objektu ekonomiką, statistiką ir demografiją, Vincas Vileišis su jo giminės žmonėms būdingu atkaklumu ir nuoseklumu ėmė gilintis ir studijuoti jį labiausiai dominančius ir tuo metu aktualius klausimus. Žurnaluose „Akademikas“, „Vairas“, „Tautos ūkis“, „Jaunoji Lietuva“, „Jaunoji karta“ bei kituose leidiniuose vienas po kito buvo spausdinami profesionaliai brandūs Vinco Vileišio straipsniai įvairiais ekonomikos bei demografijos klausimais. Jo paties arba su bendraautoriais parengtas vertingas medžiagas iš demografijos srities skelbė žurnalas „Lietuvos ūkis ir rinka. Tačiau pagrindinis jo darbas – monografija „Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje“. Šis fundamentalus veikalas buvo jaunojo mokslininko (tuo metu jis ėjo 27-uosius metus) žygdarbis: surinktos medžiagos, ypač statistinės, gausumas, stipri klausimų kėlimo ir sprendimo logika, savarankiškumas, pagaliau – darbštumas neturėjo lygaus pavyzdžio anų metų istorikų mokslinio darbo praktikoje. Panaudotos literatūros bei šaltinių sąraše – šimtas pozicijų, kuriose vyrauja vokiečių ir lietuvių autoriai. Recenzentai pabrėžė, jog moksliniu požiūriu ypač vertingos yra autoriaus sudarytos statistinės lentelės apie Mažosios Lietuvos tautinius santykius. Daug metų šia knyga naudojosi istorikai ir kiti mokslininkai, neturėdami teisės nurodyti autoriaus (V.Vileišis Ypatingojo pasitarimo prie SSSR NKVD sprendimu „už dalyvavimą kontrrevoliucinėje organizacijoje“ 1942 m. liepos 25 d. sušaudytas Sverdlovske).Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Tautiniai santykiai; Statistika; Lithuania Minor; National relations; Statistics; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Germanizacija; A.Bezzenberger; M.Toeppen; J. Gerullis; Klaipėda; Karaliaučius; Wildnis; German Order; Germanisation; A.Bezzenberger; M.Toeppen; J. Gerullis; Klaipėda; Karaliaučius; Wildnis.

ENVincas Vileišis was born on 15 February 1908 in Mediniai village, Pasvalys region. Having chosen economics, statistics and demography as the object of his work and studies, Vileišis, with perseverance and consistency typical of his family, began deeply studying the issues that were relevant and interesting to him. The journals “Akademikas”, “Vairas”, “Tautos ūkis”, “Jaunoji Lietuva”, “Jaunoji karta” and other publications published professionally mature articles of Vincas Vileišis on various economic and demography issues. The journal “Lietuvos ūkis ir rinka” published valuable material on demography prepared by him personally or with co-authors. However, his major work was the monograph “Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje” [National Relations in Lithuania Minor before the Great War in the Light of History and Statistics]. This fundamental work was a considerable achievement of a young scholar (he was 27 years old at that time): abundance of collected material, in particular statistics, a strong logic of raising and solving questions, independence, and diligence did not have an equal example in the scientific practice of the then historians. The list of bibliography and sources contains a hundred positions, with the German and Lithuanian authors prevailing. The reviewers noted that the author’s compiled statistical tables about the national relations of Lithuania Minor are particularly valuable from the scientific aspect. For many years this book was used by historians and other scientists without the right to indicate the author (Vileišis was shot dead in Sverdlovsk on 25 July 1942 by the decision of the Special Council of the USSR NKVD “for participation in a contra-revolutionary organisation”).

ISBN:
9789955341550
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20569
Updated:
2021-02-14 16:17:27
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: