Vertybinė individo, organizacijos ir visuomenės triada : kongruencijos paieškos organizacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybinė individo, organizacijos ir visuomenės triada: kongruencijos paieškos organizacijoje
Alternative Title:
Triad of individual, organizational and society values: the search of the congrunece in the organization
In the Journal:
Keywords:
LT
Inkongruencija; Kongruencija.
EN
Congruence; Incongruence; Values system; Values.
Summary / Abstract:

LTVertybių kongruencija užtikrina teigiamą organizacijos mikroklimatą, padeda išvengti tarpasmeninės trinties, sutelkia darbuotojus, įkvepia juos bendrai veiklai. Individo, organizacijos ir visuomenės vertybių tapatumo paieškos tiesiogiai proporcingos visos įmonės ar įstaigos veiklos sėkmei. Tyrimo tikslas - išanalizuoti individo, organizacijos ir visuomenės vertybių kongruenciją. Vertybės tampriai susijusios su motyvais, veikiančiais individo elgseną, vystymosi tempą, tarpasmeninius, individo ir organizacijos santykius. Asmens, organizacijos ir visuomenės vertybės sudaro vertybinę triadą, kurios elementai vienas su kitu tampriai susiję ir turi įtakos profesinei veiklai. Verslo organizacijų tikslai dažnai gali prasilenkti su visuomenės ar asmens interesais, todėl kyla ne tik tarpasmeninių, bet ir individo bei organizacijos vertybių tapatumo problema. Vertybinė kongruencija arba vertybių tapatumas pasireiškia tuo, kad panašių vertybių turėtojai vienas kitam reiškia šiltesnius, draugiškesnius jausmus. Organizacijai keliamas uždavinys kurti tokią aplinką, kurioje vertybės kuo labiau sutaptų. Organizacijos vertybės negali skirtis nuo bendrai priimtų moralinių, dorinių visuomenės vertybių. Moksliniai tyrimai įrodė, jog humanistinėmis vertybėmis veiklą grindžiančios organizacijos gali tikėtis didesnės sėkmės. Todėl vertybinės kongruencijos siekiančios organizacijos savo kultūrą privalo grįsti bendrai visuomenėje priimtomis vertybėmis, jas palaikyti ir puoselėti. Kongruencijos siekimas - tai vertybių balanso ieškojimas. Savaimingas individo, organizacijos ir visuomenės vertybinių interesų harmonizavimas yra šios triados raidos veiksnys.Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Vertybių sistema; Kongruencija; Inkongruencija; Values; Values system; Congruence; Incongruence.

ENCongruence of values ensures a positive micro-climate within an organization, helps to avoid interpersonal tension and focuses employees, inspires them for common activities. The searching for identity of values of an individual, organization and the society is directly proportionate to the success of activities of the entire enterprise or institution. The study aims at analyzing the congruence of values of an individual, organization and the society. Values are closely related with the motives, affecting the individual’s behaviour and rate of development as well as the relations, both interpersonal and those between the individual and the organization. The values of a person, organization and the society form a value triad, whose elements are closely interrelated and influence professional activities. Aims of business organizations frequently can be different from those of the society or the individual therefore there emerges the problem of identity of values, both interpersonal and those of the individual and organization. Congruence or identity of values manifests in the situation where holders of similar values express friendlier attitude towards each other. The organization is given the task to create such an environment, in which values are as much identical as possible. The organization’s values cannot be different from the generally accepted moral values of the society. The studies showed that organizations, basing their activities by humanist values can expect a greater success therefore the organizations, striving for congruence of values must base their culture by the values, accepted in the society, keep and nurture such values. Striving for congruence is searching for balance between values. Spontaneous harmonization of the value interests of an individual, organization and the society is the factor of development of such a triad.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13921
Updated:
2018-12-17 12:00:20
Metrics:
Views: 72    Downloads: 11
Export: