Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelis
Alternative Title:
Congruence model of personal and organizational values
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 33, no. 4, p. 113-124
Keywords:
LT
Asmeninės vertybės; Organizacinės vertybės; Vertybių kongruencija.
EN
Congruence of values; Individual values; Organizational values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas rekomenduotinas asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelis, aprašomas jo tikslingumas ir nauda bei išryškinamos Lietuvos organizacijų asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos probleminės sritys. Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelį sudaro etapų seka. Pirmajame etape derinami poreikiai, t. y., kai organizacijoje kilus personalo poreikiui pradedama ieškoti tinkamo kandidato ar kandidatų. Antrasis etapas gali būti realizuojamas dviem būdais: organizacijos ir joje dirbančių darbuotojų vertybių atitikimui nustatyti ir darbuotojų atrankos metu – organizacijos ir kandidatų vertybių atitikimui nustatyti. Trečiajame etape nustatomas vertybių kongruencijos balas. Ketvirtajame etape parenkamos priemonės vertybių kongruencijai stiprinti. Penktajame etape taikomos anksčiau parinktos priemonės. Šeštajame etape tiriamas taikomų priemonių poveikis darbuotojams. Septintajame etape priimami sprendimai, kaip vertybių kongruencija bus stiprinama ateityje. Tyrimo objektas: asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija. Tyrimo tikslas: suformavus asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelį, pateikti siūlymus vertybių kongruentiškumui stiprinti. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: sukurti asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelį; argumentuoti praktinę sukurto modelio taikymo naudą organizacijoms. Siekiant išsikelto tikslo remiamasi įvairių autorių rekomendacijomis, straipsnyje naudoti vadybos, psichologijos, filosofijos mokslinės literatūros analizės, lyginamosios analizės ir sintezės, modeliavimo metodai. [Iš leidinio]

ENIn the present article there is a recommended congruence model of personal and organizational values presented, its expedience as well as benefit are described and problem areas of personal and organizational values congruence in Lithuanian organizations are highlighted. Congruence model of personal and organizational values consists of a sequence of stages. In the first phase the needs are adjusted, i.e. when there is a need for staff in the organization – they start looking for a suitable candidate to occupy the position of the work. The second phase may be realized in two ways: so that to set the match of values between the organization and the employees in it as well as during personnel selection – to set the match between the values of the organization and the candidates. In the third phase the grade of congruence of values is established. In the fourth stage tools to strengthen congruence of values are chosen. In the fifth stage the above chosen tools are applied. In the sixth stage the impact of the tools on the employees is studied. In the seventh stage decisions concerning further strengthening of values congruence are taken. Subject of the research is congruence of personal and organizational values. Aim of the research: to make proposals to strengthen congruence of values after having formed congruence model of personal and organizational values. The following objectives have been raised in order to achieve the aim: to create the model of personal and organizational values; to ground practical benefit of the developed application model to the organizations. On purpose to achieve the raised aim based on the recommendations of various authors, the following methods have been applied: management, psychology, philosophy, systemic analysis of scientific literature, comparative analysis and synthesis, simulation. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42365
Updated:
2018-12-17 13:20:41
Metrics:
Views: 32    Downloads: 15
Export: