The role of public sector in corporate social responsability development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The role of public sector in corporate social responsability development in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 557-562
Summary / Abstract:

LTVystant įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), viešajame sektoriuje galimi keturi pagrindiniai vaidmenys: įpareigojimas, palengvinimas, partnerystė ir pritarimas. Atliekant "įpareigojimo" vaidmenį, vyriausybės skirtingais lygiais turi apibrėžti minimalius verslo veiklos standartus, įtvirtintus juridinėje bazėje. Atliekant "palengvinimo" vaidmenį, viešojo sektoriaus agentūros įgalina kompanijas skatinti ĮSA nuostatas arba taikyti socialinius ir aplinkos patobulinimus. Strateginės partnerystės gali suteikti papildomų jėgų ir indėlį į viešąjį sektorių, privatų sektorių ir pilietinę visuomenę, išsprendžiant sudėtingas socialines ir aplinkos problemas. Politinė parama ir viešojo sektoriaus pritarimas ĮSA koncepcijai ir ypač su ĮSA susijusios iniciatyvos atspindi ketvirtąjį viešojo sektorius vaidmenį mūsų tipologijoje. Pritarimas gali įgauti įvairias formas, tame tarpe per politinius dokumentus, viešųjų pirkimų efekto "demonstravimą" ar viešojo sektoriaus vadybos praktikas, ar tiesiogiai pripažįstant atskirų įmonių pastangas per apdovanojimo schemas. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti pagrindinius viešojo sektoriaus vaidmenis ĮSA vystyme ir pateikti rekomendacijas tyrimams, atliekamiems Lietuvos savivaldybėse ir ĮSA vystymosi Lietuvoje analizei. Tyrimas, atliktas Lietuvos savivaldybėse 2007 m. pavasarį atskleidė, kad jose mažai žinomą apie ĮSA. Didžiausios kliūtys ĮSA vystymui Lietuvos viešajame sektoriuje buvo: žinių, informacijos geros praktikos pavyzdžių trūkumas, riboti finansiniai ir žmonių ištekliai, reikalingi Įsa koncepcijai įgyvendinti ir silpnas vyriausybės vaidmuo šiame procese.Reikšminiai žodžiai: Įmonės socialinė atsakomybė; Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas; Corporate social responsibility; Public private partnership.

ENThere are four main roles of public sector roles in CSR development: mandating, facilitating, partnering, and endorsing. In their "mandating" role, governments at different levels must define minimum standards for business performance embedded within the legal framework. In their "facilitating" role, public sector agencies enable companies to engage with the CSR agenda or to drive social and environmental improvements. Strategic partnerships can bring the complementary skills and inputs of the public sector, the private sector, and civil society in tackling complex social and environmental problems. Political support and public sector endorsement of the concept of CSR and in particular, CSR-related initiatives reflect a fourth public sector role in our typology. Endorsement can take various forms, including through policy documents, the "demonstration" effect of public procurement or public sector management practices, or direct recognition of the efforts of individual enterprises through award schemes. The aim of the article is to analyse the main roles of public sector in CSR development and make recommendations for Lithuania based on surveys conducted in Lithuanian municipalities and analysis of CSR development in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14805
Updated:
2018-12-17 12:13:24
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: