Etniškumas. Lietuviai Latvijos pasienyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etniškumas. Lietuviai Latvijos pasienyje
Alternative Title:
Ethnicity at Lithuanian and Latvian frontier
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 217-230
Summary / Abstract:

LTEtniškumas yra analitinė sąvoka. Etniškumas, etninis identitetas priklauso nuo ekonominių ir politinių aplinkybių. Ilgalaikio identiteto sąvoka yra problematiška, kai kalbama apie migrantų etnines grupes. Iškyla savita žmonių psichologija, situacijos svarba. Priklausomai nuo situacijos, migrantai pasirenka vieną ar kitą identitetą, kuris yra susijęs su giminystės ar draugystės ryšiais. Latvijos pasienio lietuviams, daugiausiai XX a. ekonominiams migrantams, politiniams tremtiniams ir jų palikuonims, etniškumas dar siejasi su šeimos šaknimis, ekonominėmis, politinėmis, socialinėmis aplinkybėmis, ir ypač išsiskiria savita „pasirinkimo“ psichologija, „namų“ samprata. Jų tyrimas gali praturtinti didėjantį susidomėjimą etniškumu. Straipsnyje nagrinėsime etninį apsibrėžimą; kaip Latvijos pasienio lietuviai save identifikuoja, kaip šiuolaikiškėjantys emigrantai išlaiko etniškumą. XX–XXI amžių sandūroje Latvijos pasienio lietuvių pirmosios ir antrosios kartos etniškumą, etninį identitetą išlaiko socialinėje, kultūrinėje plotmėje. Pirmoji karta aiškiausiai identifikuoja save lietuviais ir apsibrėžia savo lietuviškas etnines ribas. Antroji karta išreiškia įvairių nuomonių. Sovietmečiu akultūraciją stipriai įtakojo socialinės aplinkybės, mišrios šeimos, latvių kalba, aplinka ir politiniai veiksniai, lietuviškų organizacijų uždarymas bei kt. Šiuo metu didėja lietuviškų mokyklų įtaka – trečioji karta mokosi lietuviškai. [Iš leidinio]

ENEthnicity is analytical definition. Ethnicity, ethnic identity depends on economical and political circumstances. Definition of long-lasting identity is a problem, when discussing ethnic groups of migrants. Particular psychology of human being and importance of situation is likely to appear. Depending on situation, migrants select one or other identity, which is related in terms of relationship or friendship. For Lithuanians of Latvian frontier mostly for economical migrants of the 20th century, for political deportees and for their offspring ethnicity is also related with their family roots, with economic, political and social circumstances and mostly distinguishes in terms of particular psychology of "selection" and “home” concept. Their research may enrich increasing interest in ethnicity. The article analyses definition of ethnicity; how Lithuanians of Latvian frontier identify themselves, how emigrants of today maintain their ethnicity. At the end of the 20th and the beginning of 21st century ethnicity of first and second generation of Lithuanians residing at Latvian frontier as well as ethnic identity is preserved in social and cultural field. The first generation the most clearly identify themselves as Lithuanians and define limits of Lithuanian ethnicity. The second generation express various attitudes. Social circumstances, mixed families, Latvian language, environment and political actions, closure of Lithuanian organizations had a great influence to culture deterioration during Soviet time. Currently influence of Lithuanian schools is likely to increase – the third generation attends Lithuanian schools.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11219
Updated:
2018-12-17 10:50:57
Metrics:
Views: 63    Downloads: 7
Export: