Service research topics and methods : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Service research topics and methods: the case of Lithuania
Alternative Title:
Paslaugų tyrimų sritys ir metodai : Lietuvos situacijos analizė
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2008, Nr. 46, p. 17-32
Keywords:
LT
paslaugų tyrimų sritys; tyrimų metodai; problemos.
EN
topics of service research; research methods; research problems.
Summary / Abstract:

LTStiprios konkurencijos sąlygomis marketingo tyrimų informacija yra lemiama priimant vadybos sprendimus. Straipsnio tikslas - ištirti, kokias paslaugų sritis ir kokiais metodais tyrinėja Lietuvos universitetuose dirbantys paslaugų tyrėjai. Paslaugų prigimtis lemia tiriamų sričių įvairovę, todėl pirmojoje straipsnio dalyje aptariami eilės mokslininkų požiūriai į tiriamus paslaugų marketingo aspektus. Daugeliu atveju mokslininkai akcentuoja paslaugų kokybės ir vartotojų pasitenkinimą, santykius su vartotojais ir jų išlaikymą, paslaugų kokybės ir pelningumo sąsajas, technologijų diegimą, kainodaros ir kitus tyrimus, ypač tarptautiniu lygmeniu. Antrojoje straipsnio dalyje pateikiama empirinio tyrimo metodika, kurioje aptariama tyrimo eiga ir pagrindžiami duomenų gavimui taikomi turinio analizės ir apklausos metodai. Trečiojoje dalyje aptariami 2002-2005 m. Lietuvos universitetų mokslo žurnaluose skelbti straipsniai, nagrinėjantys paslaugų problematiką, ir Lietuvos universitetuose dirbančių bei paslaugų tyrimus vykdančių mokslininkų ir doktorantų apklausos rezultatai. Rezultatai rodo, kad didžiausias dėmesys tiriant paslaugas skiriamas makro (rinkos), o ne mikro (organizacijos) lygmens problemoms. Daugeliu atveju tiriamos tos paslaugų sritys, kurių svarbą akcentuoja žinomiausi Vakarų šalių mokslininkai - paslaugų vartotojų lūkesčiai, vartotojų ir paslaugų teikėjų sąveika, paslaugų vartotojų elgsenos ypatumai, paslaugų internacionalizacija ir kt. Tačiau nepavyko rasti straipsnių, kuriuose būtų nagrinėjama paslaugų paradigmos kaitos, paslaugų indėlio ekonomikai ir gamybinių įmonių veiklos rezultatams, informacinių technologijų įtakos paslaugoms ir kt. problematika.

ENIn strong competitive conditions the market study information is crucial when making managerial decisions. The article aims at identification the service areas, studied by the service researchers, employed at Lithuanian universities and their methods. The services’ nature results in the diversity of the studied areas therefore the first part of the article discusses some scientists’ views of the studied service marketing aspects. In most cases the scientists emphasize the quality, consumer satisfaction, consumer relations and retaining of consumers, the relations between service quality and profitability, implementation of technologies, pricing and other studies, especially on the international level. The second part of the article presents the methodology for empirical study, discussing the progress of study and basing the content analysis and survey methods, applied for acquisition of data. The third part discusses the articles, published in Lithuanian universities’ magazines in 2002-2005, studying the service related problems and the results of survey of scientists and postgraduates, working at Lithuanian universities and studying services. The results show that the biggest attention when studying services is dedicated to the problems of the macro (market), rather than the micro (organization) level. In most cases the service areas are studied, whose importance is stressed by best known Western researchers, i. e. service consumers’ expectations, the relation between consumers and service providers, service consumers’ behaviour traits, service internationalization, etc.. However no articles, studying the problems of service paradigm development, contribution of services to the economy and the results of activities of production companies, influence of information technologies on services, etc. were found.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14999
Updated:
2021-01-03 21:20:14
Metrics:
Views: 84    Downloads: 4
Export: