Choice of business consulting services in various phases of economic transition of the Baltic States

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Choice of business consulting services in various phases of economic transition of the Baltic States
Alternative Title:
Verslo konsultacijų paslaugų pasirinkimas įvairiuose Baltijos šalių ekonomikos transformacijos etapuose
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2005, vol. 4, no. 2 (8), p. 141-156
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip įvairių rūšių verslo konsultacijų pasirinkimą įtakoja ekonomikos raidos fazė. Tyrimas atliktas trijose Baltijos šalyse ir apima 9 metų laikotarpį, per kurį atlikta 1560 interviu su konsultacijas besirenkančiais įmonių vadovais. Bazinių makroekonominių rodiklių bei atliktų interviu pagrindu autoriai išskiria trims Baltijos šalims būdingas ekonomikos raidos fazes. Analizės laikotarpis apima tris iš jų. Surinkta informacija leidžia teigti, kad kai kurios verslo konsultacijų rūšys žymiai dažniau naudojamos tik tam tikrais pereinamosios ekonomikos laikotarpiais, taip atspindint verslo raidą bei atitinkamos ekonomikos fazės specifiką. Pradinio ekonomikos augimo laikotarpiu vyrauja labiau apčiuopiamus galutinius rezultatus duodančios verslo konsultacijų rūšys, iš kurių populiariausia - kompiuterizuotų finansinės informacijos sistemų diegimas. Gana plačiai naudojamos ir su rinkos tyrimu bei verslo planavimu susiję konsultacijos. Krizės laikotarpiu žymiai išauga dėmesys įvairioms su kokybe susijusioms verslo konsultacijų rūšims. Kokybės valdymo sistemų (ypač - ISO) diegimo poreikis išlieka ir pasibaigus krizei, o kitų „krizinio laikotarpio" konsultacijų (kompiuterizuoto gamybos valdymo sistemų diegimo) poreikis santykinai sumažėja. Vietoje jų vis labiau populiarėja konsultacijos, susijusios su įmonių reorganizavimu, vėl daugiau atliekama rinkos tyrimų. Autoriai suformuluoja eilę apibendrinimų, kurie atspindi tyrimo metu atskleistos verslo konsultacijų naudojimo dėsningumus pereinamojo laikotarpio ekonomikoje, taip pat nubrėžia tolimesnių tyrimų kryptis.Reikšminiai žodžiai: Verslo konsultacijų paslaugos; Pereinamojo laikotarpio ekonomika; Baltijos šalys (Baltic states); Business consulting services; Economic transition; Baltic states.

ENThe article analyzes how the choice of various business consultations is influenced by the stage of economic development. The research was carried out in the three Baltic states and covered the period of 9 years, during which 1560 interviews were conducted with executives of companies choosing consultations. On the basis of basic macroeconomic indicators and conducted interviews, the authors distinguish economic development stages the three Baltic states underwent. The analysis period covers three of them. Collected information indicates that certain types of business consultations are much more often used only during certain stages of transition economy, thus reflecting development of business and specific features of a particular economic stage. During the period of initial economic growth, business consultations producing more tangible end-results predominate, among them, the most popular one is implementation of computer-based financial information systems. Fairly widely used are consultations related to market research and business planning. During the period of crisis, attention shifts to various types of business consultations related to quality. Demand for implementation of quality management systems (especially - ISO) persists after the crisis, while the demand for other “crisis period” consultations (implementation of computer-based production management systems) goes into a relative decline. Instead, there is increase in popularity of consultations related to company restructuring, again more market research is conducted.

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106
Updated:
2018-12-20 23:03:44
Metrics:
Views: 47
Export: