Controversies at the service university: academia and the market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Controversies at the service university: academia and the market
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 2 (44), p. 29-36
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami universiteto bei rinkos santykiai, inspiruoti žinių bei rinkos ekonomikos kūrimo išsivysčiusiose šalyse procesų. Atskirai apsistojama prie vienos iš labiausiai diskutuojamų šiuolaikinio aukštojo mokslo pasireiškimo formų – Paslaugų universiteto, įgyjančio populiarumą visame pasaulyje, koncepcijos, prie jo esminių bruožų, išryškinant problemiškus ar abejotinus tokio universiteto veiklos bei vystymosi aspektus. [...] Paslaugų universiteto funkcija yra naujomis socialinio užsakymo sąlygomis tiesiogiai aprūpinti individus, pramonę ir Vyriausybę mokslo pasiekimais, teikiant antrepreneriškas, technines, mokslinių tyrimų, mokymo, investavimo ir vadovavimo paslaugas. [...] Apžvelgus aukštojo mokslo teoretikų darbus, galima daryti išvadą, jog stiprėjanti rinkos santykių ekspansija į akademinę aplinką turėtų būti vertinama kritiškai, nevienareikšmiai ir kompleksiškai. Todėl daugumos straipsnyje keliamų diskusinių klausimų sprendimas yra tolimesnių ilgalaikių tyrimų ir rimtų svarstymų objektas, o Paslaugų universitetas tebelieka vienu kontroversiškiausių aukštojo mokslo pasireiškimų. [...] Aukštasis mokslas visame pasaulyje neišvengiamai juda komercializacijos link, o globalizacijos bei žinių ekonomikos kūrimo procesų įtakojamas Paslaugų universiteto vystymasis sudaro prielaidas daugybės iki galo neištirtų kontroversijų pasireiškimui. Todėl visų jaunų demokratinių šalių užduotis – kruopščiai išnagrinėti ir įvertinti kiek galima daugiau argumentų už ir prieš tokios aukštojo mokslo formos vystymąsi, nepamirštant prigimtinės universiteto misijos ir tikslų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article deals with the relations between the university and the market, which are inspired by the processes of creating knowledge-based and market economy in the developed countries. One form of a present-day manifestation of higher education, which is currently widely discussed is the conception of the University of Services, which is gaining in popularity all over the world, its essential features are discussed separately. The function of the University of Services is to directly provide individuals, industry and the Government with scientific achievements by providing entrepreneurship, technical, scientific research, teaching, investment and management services. [...] Having reviewed works of theoreticians of higher education, the conclusion can be drawn that an ever-strengthening expansion of the market relations into the academic environment should be valued critically and unambiguously. Therefore solution of many debatable issues raised in the article is the subject of further long-term research and serious considerations, and the University of Services further remains one of the most controversial manifestations of higher education. [...] Higher education is inevitably moving towards commercialisation all over the world and influenced by globalisation and the process of the creation of knowledge-based economy the development of the University of Services creates possibilities for the manifestation of many controversies that have not been fully studied. Therefore the task of all young democratic countries is to thoroughly investigate and assess as many arguments as possible for and against the development of this form of higher education.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9379
Updated:
2018-12-20 23:01:20
Metrics:
Views: 11
Export: