Neformaliojo katalikiškojo suaugusiųjų švietimo ypatumai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo katalikiškojo suaugusiųjų švietimo ypatumai Lietuvoje
Alternative Title:
Infomal catholic adult education properties in contemporary world
In the Journal:
Andragogika. 2012, Nr. 3, p. 124-141
Keywords:
LT
Neformalusis švietimas; Suaugusiųjų šietimas; Suaugusiųjų švietimas; Ugdymas / Education; Religija / Religion.
EN
Adult education; Catholic education; Informal education; Informal learning.
Summary / Abstract:

LTKatalikiškasis suaugusiųjų švietimas šiuolaikiniame pasaulyje yra labai svarbus, kadangi padeda suaugusiesiems pažinti save, analizuoti visuomenėje ir pasaulyje vykstančius procesus, skatina bendruomeniškumą ir kritinį mąstymą. Tyrimo tikslas – nustatyti neformaliojo katalikiškojo suaugusiųjų švietimo ypatumus Lietuvos kontekste. Lietuvoje ir kitose valstybėse rengiamos nuotolinės katalikiškojo švietimo programos, kuriomis sudaromos galimybės mokytis neišeinant iš namų. Empiriniu tyrimu buvo atskleista, kad žmonių pasitenkinimas neformaliojo katalikiškojo švietimo programomis yra itin aukštas. Informantai, apibrėždami neformaliojo katalikiškojo švietimo sąvoką, pažymėjo, kad neformalusis katalikiškasis suaugusiųjų švietimas trunka visą žmogaus gyvenimą, taip pat jie akcentavo tikėjimo tiesų, vertybių bei kasdienio gyvenimo dermę ir patirties svarbą. Dauguma respondentų teigė, kad neformalusis katalikiškasis suaugusiųjų švietimas išsiskiria palankia mokymosi aplinka. Respondentų nuomone, didžiausia nauda, gauta dalyvaujant neformaliojo katalikiškojo švietimo programose, yra įgytos žinios ir asmeninis tobulėjimas. Pasak informantų, žmonės, dalyvaujantys neformaliojo katalikiškojo švietimo programose, įgyja naujų žinių, išmoksta reflektuoti patirtį, randa bendraminčių, yra išklausomi ir padrąsinami. Dažniausiai neformaliojo katalikiškojo švietimo dalyviai susiduria su išoriniais mokymosi trukdžiais: sunkumais derinant mokymąsi ir darbą, lėšų stygiumi. Problemų dažniausiai kyla dėl grupių surinkimo ir žmonių pasitraukimo iš mokymo programų joms nesibaigus.

ENCatholic education of adults is very important in nowadays world because it helps adults to know themselves, analyse the processes taking place in our society and the world, and stimulates sociality and critical thinking. An aim of the research is to determine the peculiarities of non-formal Catholic education of adults in the context of Lithuania. In Lithuania and other states, distant programmes of Catholic education are prepared; it provides a possibility to learn from home. An empiric research revealed that the content of people regarding the non-formal Catholic education programmes is especially high. The informants determined a concept of non-formal Catholic education and emphasized that non-formal Catholic education of adults is life-long. Also, they emphasized the importance of truths of faith, values, harmony of everyday life and experience. Majority of respondents stated that non-formal Catholic education of adults is distinguished by a favourable learning environment. According to them, the most useful was knowledge and personal development which they acquired while participating in non-formal Catholic education programmes. According to informants, people participating in non-formal Catholic education programmes acquire new knowledge, learn to reflect experience, find similarly thinking friends, are heard and encouraged. Usually, the participants of non-formal Catholic education programmes meet outside learning obstructions: it is hard to combine leaning and work or they lack finance. Normally, the problems are related to gathering of groups and people withdrawal before the termination of programmes.

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44263
Updated:
2018-12-17 13:23:58
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: