Identification of the reliability of methodological characteristics of quality in the diagnostic instrument for mobbing as discrimination in employee relations on purpose to improve the climate in Lithuanian organisations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Identification of the reliability of methodological characteristics of quality in the diagnostic instrument for mobbing as discrimination in employee relations on purpose to improve the climate in Lithuanian organisations
Alternative Title:
Mobingo, kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą diagnozavimo instrumento, metodologinių kokybės charakteristikų patikimumo nustatymas
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 2 (26), p. 218-232
Keywords:
LT
Diagnostika; Diskriminacija; Instrumentas; Lietuva; Metodologinės charakteristikos; Mobingas; Organizacijos klimatas; Tarpusavio santykiai.
EN
Diagnostics; Discrimination; Instrument; Interpersonal relations; Lietuva; Methodological characteristics; Mobbing; Organization climate.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant disfunkciškus individų santykių, tokių kaip mobingas, poveikį organiacijos klimatui, išryškėja diskriminacinis aspektas. Mobingas ir diskriminacija turi daugybę sąlyčio taškų, kadangi mobingų įvardijamas diskriminuojančio pobūdžio santykis darbo aplinkoje. Šiame straipsnyje nesiekiama detalizuoti mobingo ir diskriminacijos kriterijų, koreliacijos su klimato veiksniais, tačiau paminėtina keletas akcentų - mobingą patiriantis asmuo patiria ir diskriminaciją, o, išryškinant diskriminacinį aspektą, prasiplečia mobingo samprata. Organizacijos klimatą neigiamai veikia ir mobingas, ir diskriminacija, tačiau diskriminuojantys santykiai nebūtinai gali būti mobingas. Straipsnyje lyginamos žvalgomojo ir pagrindinio tyrimo instrumento subskalių metodologinės kokybės charakteristikos pagal "Cronbach alpha" patikimumo reikšmes. Pristatomas instrumento patikimumas pakartotinių vykdymų atžvilgiu, matuojant "Spearman-Brown" koeficientu, aptariama vieneto visumos koreliacija detaliau pristatant indikatoriaus tinkamumą ir/arba netinkamumą išskirtai subskalei. Pirminės faktorizacijos metu išskaičiuota kriterijų visuma, antrinės - kriterijai sujungti į skales. Siekiant nustatyti, ar mobingas yra veiksnys paveikiantis organizacijos klimato būklę, taikytas regresijos modelis. [Iš leidinio]

ENThis article does not pursue to elaborate the criteria of mobbing and discrimination, the correlation to climate factors; however, several accents should be mentioned - a person experiencing mobbing experience discrimination as well, and in highlighting the discrimination character the conception of mobbing enlarges. It presents the instrument reliability in respect of repeated actions by measuring with the Spearman-Brown coefficient; it discusses the correlation of unit entity by more detailed presentation of the indicator suitability and / or incongruity to the distinguished scale. During the primary factorisation the entity of criteria is calculated, during the second - the criteria are incorporated in scales. In order to identify whether mobbing is the factor influencing the state of organization climate, the regression model was applied. Both mobbing and discrimination negatively influence organization climate; however, discriminating relations not necessarily can be mobbing. The article compares the methodological quality of the subscales of the pilot and basic research instrument according to the meanings of the Cronbach alpha reliability. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83773
Updated:
2020-07-28 20:31:12
Metrics:
Views: 89
Export: