Analysis of factors motivating the managers’ career

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of factors motivating the managers’ career
Alternative Title:
Vadovų karjerą skatinančių veiksnių analizė
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 2 (57), p. 85-91
Summary / Abstract:

LTGriežtėjantys reikalavimai vadovams skatina daugiau dėmesio kreipti jų karjeros galimybių įgyvendinimui organizacijoje, nes tik motyvuoti darbuotojai, turintys galimybių įgyvendinti savo tikslus ir lūkesčius organizacijoje, gali efektyviai vystyti organizacijų veiklą. Straipsnio tikslas - apibendrinti veiksnius, skatinančius vadovų karjerą organizacijoje. Vadovus siekti karjeros skatina: profesinio tobulėjimo galimybės organizacijoje; geresnis išsilavinimas; profesinės veiklos laikotarpis. Išskirta pagrindinė ir nepriklausoma nuo amžiaus priežastis, trukdanti siekti karjeros, - nepakankamas išsilavinimas (taip atsakė 42,79 proc. apklaustųjų, iš kurių dauguma vidutinės ir žemiausios grandies vadovai). Kita nenoro kilti pagrindinė priežastis yra ta, kad tenkina dabartinis darbas ir gaunamas užmokestis, taip atsakė net 45,95 proc. apklaustųjų, iš jų dauguma turi didesnį darbo stažą įmonėje. Visose amžiaus grupėse profesinės karjeros galimybės bei tų galimybių priežastys vertinamos gana vienodai, tačiau ketinimai keisti darbovietę skirtingi, daugiau tokių ketinimų turi mažesnį darbo stažą turintys asmenys, skiriasi ir ketinimų priežastys, - tarp smulkių įmonių vadovų dažniausiai minimas yra mažas darbo užmokestis ir varginančios darbo sąlygos, tuo tarpu didelėse įmonėse viena aktualiausių priežasčių netinkamas darbuotojo vertinimas. Verslo įmonių tyrimas parodė, kad pareigybe nepatenkinti daugiau kaip 30 proc. apklaustų vadovų. Iš nurodytų priežasčių, be varginamo darbo ir menko užmokesčio, dažniausiai nurodomos priežastys yra darbas ne pagal specialybę, profesinio tobulėjimo galimybių trūkumas ir darbo pobūdžio kūrybiškumo stoka.

ENThe strict requirements for managers encourage paying a greater attention to realization of managers’ career opportunities within organizations, since only motivated employees with the possibilities to implement their expectations and aims within the organization can efficiently develop the activities of organizations. The article aims at summarizing the factors, encouraging managers’ career within organizations. Managers are encouraged to strive for a career by the following factors: opportunities of professional development within the organization; better education; professional work record. The main reason, independent of the age, hindering to strive for a career is identified – insufficient education (stated by 42.79 of respondents, most of whom are medium and lower level managers). Another reason for the unwillingness to advance is the satisfaction with the present occupation and the received remuneration, which was stated by 45.95 per cent of respondents, the greater part of which has a longer work record within the company. Professional career opportunities in all the age groups and the reasons for such opportunities are evaluated rather similarly however intentions to change the job are different, the persons with a shorter work record have more such intentions, the reasons for the intentions are also different – low work remuneration and exhausting working conditions are most frequently mentioned by low level managers of smaller companies, while in large companies the insufficient recognition is among the most relevant reasons. The study of business enterprises has shown that more than 30 per cent of respondents are dissatisfied with their position. Apart from the said reasons the most frequently specified reasons are working not according to the specialty, lack of professional development opportunities and creativity in the work.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14548
Updated:
2018-12-17 12:12:46
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: