Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui
Alternative Title:
Influence of mobbing as discrimination in employee relations on organizational climate
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2009, t. 10, Nr. 4, p. 285-297
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama organizacijos klimato tyrimų raida ir sandara, analizuojamas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose poveikis organizacijos klimatui. [...] Organizacijos klimatas yra organizacijos narių, įskaitant ir vadovus, tarpusavio santykių padarinys ir reakcijų į šiuos santykius suma. [...] Klimato būklė priklauso nuo tokių veiksnių: saugumo/apibrėžtumo pojūtis, kūrybiškumas/iniciatyva, vertybės/tradicijos, atėjimas į organizaciją/išėjimas, komunikacija, informacijos sklaida, santykiai su vadovais, kontrolė, darbuotojų tarpusavio santykiai, atvirumas, tolerantiškumas, neformaliosios grupuotės, konfliktai organizacijoje, mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose, diskriminuojantys mobingo veiksmai. Organizacijos klimatas yra kintama kategorija, jo kokybė neapibrėžtina pastoviais dydžiais. Tyrimais įrodyta, kad diskriminuojantys mobingo veiksmai darbuotojų tarpusavio santykiuose daro įtaką bendram darbo aplinkos klimatui. Diskriminuojanti elgsena pažeidžia darbuotojų tarpusavio santykių funkcionalumą. Mobingas, būdamas vienas iš organizacijos klimato veiksnių, koreliuoja su kitais organizacijos klimato veiksniais, pakeisdamas jų vektorių kryptis. Todėl organizacijos klimato būklę galima laikyti rodikliu, įspėjančiu apie mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose egzistavimą arba reiškinio nebuvimą. Antra vertus, prastas klimatas dar negarantuoja, kad padalinyje ar organizacijoje yra mobingas. Todėl klimato būklė yra tik vienas signalų, inspiruojančių tarp prasto klimato veiksnių ieškoti ir mobingo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose; Organizacijos klimatas; Organizacijos kultūra; Organizacijos kultūra, mobingas, kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose; Mobbing as discrimination in employee relation; Mobbing as discrimination in employee relations; Organization climate, organizational culture; Organizational climate; Organizational culture.

ENThe article analyses the development and the structure of organisational climate research as well as the influence of mobbing in employee relations on the climate of an organisation. […] Organisational climate is the result and the sum of mutual relations between its members, including its heads, and reactions to these relations. […] The climate depends on the following factors: the feeling of security/explicitness, creativeness/initiative, value/traditions, joining the organisation/leaving it, communication, dissemination of information, relations with the heads, control, employees’ mutual relations, openness, tolerance, informal groups, conflicts within the organisation, mobbing as discrimination in employees’ relations, discriminating mobbing actions. Organisational climate is a variable category, and its quality cannot be defined with constant values. It has been scientifically proved that discriminating mobbing actions in employees’ mutual relations influence the overall climate of work. Discriminating behaviour damages the functionality of employees’ mutual relations. Mobbing, being one of the factors of organisational climate, correlates with other factors of organisational climate thus changing directions of their vectors. Therefore, the climate condition of an organisation can be considered as the indicator warning about the existence of mobbing as discrimination in employees’ relations or absence thereof. On the other hand, poor climate does not necessarily guarantee that mobbing exists in a division or an organisation. Therefore, the presence of mobbing is only one of the signals inspiring the search for mobbing among other factors of poor climate.

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23246
Updated:
2017-03-28 16:12:37
Metrics:
Views: 63    Downloads: 19
Export: