Determination of the level of management culture and social responsibility in a regional organisation of local self-government

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Determination of the level of management culture and social responsibility in a regional organisation of local self-government
Alternative Title:
Vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygio nustatymas regioninėje vietos savivaldos organizacijoje
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2015, vol. 14, no. 2 (35), p. 204-223
Keywords:
LT
Socialinis atsakingumas; Vadybos kultūra; Viešasis sektorius.
EN
Management culture; Public sector; Social responsibility.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiamas vadybos kultūros konceptas ir gretinamas su socialinio atsakingumo sandara teoriniu aspektu. Pateikiama apibendrinta autorių suformuoto instrumento struktūra, paaiškinama jo sudarymo logika. Straipsnyje įrodinėjamas vadybos kultūros lygmens nustatymo vaidmuo, susijęs su pasirengimu sėkmingai diegti socialinio atsakingumo koncepciją. Pristatoma tyrimo organizavimo eiga, demografinės respondentų charakteristikos ir pagrindiniai teorinės studijos bei empirinio tyrimo rezultatai, kurie suskirstyti į tokias dalis: instrumento konstravimas, vadybos kultūros lygio nustatymas, socialinio atsakingumo lygio nustatymas, vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygių sąsajų tikrinimas. Tyrimo rezultatų pagrindu formuluojami metodologiniai siūlymai organizacijos vadybos kultūrai ir socialiniam atsakingumui stiprinti. Straipsniu siekiama nustatyti vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygį regioninėje vietos savivaldos organizacijoje. Siekiant tikslo, analizuojamos vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo kategorijos teoriniu aspektu, pagrindžiamas klausimyno metodologinių ir psichometrinių charakteristikų patikimumas, lyginami vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygiai. Organizacijos, pasižyminčios aukšto lygio vadybos kultūra, yra pasirengusios tapti socialiai atsakingomis. Šiose organizacijose būtina palaikyti tokio lygio kultūrą, kokia egzistuoja šiuo metu, ir ją vystyti. Vidutinio vadybos kultūros lygio organizacijoms siūloma specializuota programa, padedanti stiprinti kultūrą, nustatant jos probleminius laukus ir sprendžiant konkrečius uždavinius. Žemos vadybos kultūros lygio organizacijoms siūloma peržiūrėti ir iŠ naujo formuoti vadybos kultūrą, nes šiuo atveju pakeitimų būtų tiesiog per daug, o pastarieji gali sukelti dar daugiau painiavos ir taip išbalansuotoje ar nesubalansuotoje kultūroje.Nustatytas aukštas vadybos kultūros lygis ir vidutinis socialinio atsakingumo lygis. Organizacijos socialinis atsakingumas išryškėja kaip sisteminis vadybinės kultūros elementas, todėl šiame kontekste suvoktos vadybos kultūros vystymas turėtų teigiamai paveikti ir socialinį atsakingumą. Jeigu akivaizdžiai akceptuojamų vadybos procesų vertinimas yra pakankamai teigiamas, išskyrus darbo ir poilsio sąlygas, tai socialinio atsakingumo dimensijos drauge jautriau detalizuoja ir vadybos kultūros problemas. Pavyzdžiui, pakankamai aukštus vadybos kultūros dimensijų įverčius kritiškai skatina vertinti socialinio atsakingumo teste nustatytos Vertybinės ir vadybos anomalijos (korupcija, nepotizmas, favoritizmas). Vadybos kultūra turėtų būti vertinama Integruotai su socialiniu atsakingumu. [Iš leidinio]

ENThe concept of the management culture is defined and compared to the structure of the social responsibility in the theoretical aspect in the article. The generalised structure of the instrument developed by the authors is presented; the logic of its formation is explained. The role of determination of the level of management culture in preparation of successful implementation of the concept of social responsibility is substantiated in the article. The process of organisation of the research, demographic characteristics of the respondents, and the main results of the theoretical study and empirical research, which are divided into the following parts: the construction of the instrument, determination of the level of management culture, determination of the level of social responsibility examining correlations between the levels of the management culture and social responsibility, are presented. Based on the results of the research, the methodological proposals for the enhancement of the management culture and social responsibility of the organisation are formulated. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82845
Updated:
2020-07-09 21:16:08
Metrics:
Views: 9
Export: