Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija
Alternative Title:
Personal archive of Martin Ludwig Rhesa: a reconstruction
In the Journal:
Knygotyra. 2019, t. 73, p. 113-202
Keywords:
LT
Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa, Ludwig Jedemin Rhesa); Asmeninė Rėzos biblioteka; Lituanistiniai ir istoriniai rankraščiai; Prūsijos valstybinis archyvas Karaliaučiuje; Prūsijos Lietuva.
EN
Martin Ludwig Rhesa; Ludwig Jedemin Rhesa; personal library of Rhesa; personal archive of Rhesa; Lithuanistic and historical manuscripts; Prussian State Archive in Königsberg; Prussian Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami duomenys apie Karaliaučiaus universiteto profesoriaus, Biblijos rengėjo ir tyrėjo, Bažnyčios istoriko, Kristijono Donelaičio „Metų“ ir jo pasakėčių leidėjo, tautosakos tyrėjo ir skelbėjo Martyno Liudviko Rėzos (Martin Ludwig Rhesa, Ludwig Jedemin Rhesa, 1776–1840) asmeniniame archyve buvusius rankraščius, lietuvių literatūros istoriografijoje tradiciškai vadinamus Rėzos archyvu. Aprašoma rankraščių rinkinio išlikimo istorija po 1840 m.: perdavimas Karališkajam slaptajam archyvui Karaliaučiuje, dalies rankraščių 1903 m. atidavimas Valstybiniam Gdansko archyvui, po Antrojo pasaulinio karo patekimas į Lietuvos bibliotekas. Pagrindinis tikslas – nustatyti asmeniniam Rėzos archyvui XIX a. priklausiusius rankraščius, t. y. atlikti buvusio jo archyvo rekonstrukciją. Siekiama nustatyti ir dabartinę jų saugojimo vietą (biblioteką bei fondą). Vertinant Rėzos iniciatyvą rinkti lietuvių kalbos, literatūros, istorijos ir tautosakos šaltinius, parodoma, kokius mokslinius bei kultūrinius interesus jie liudija. [Iš leidinio]

ENThis article deals with materials and data on the manuscripts that were present in the personal archive of Martin Ludwig Rhesa (or Ludwig Jedemin Rhesa, 1776–1840) – professor at the University of Königsberg, scholar of folklore, editor and researcher of the Bible, Church historian, publisher of Kristijonas Donelaitis’s “Metai” and his fables. These manuscripts are traditionally referred to in Lithuanian literary historiography as the Rhesa Archive. The history of the manuscripts’ preservation after 1840 is described: relocation to the Royal Secret Archive in Königsberg, the placing of a part of the archive in the State Archive of Gdańsk in 1903, and its appearance in Lithuanian libraries after the Second World War. The principal aim of this study is to determine the manuscripts that had belonged to Rhesa’s personal archive in the 19th c., i.e., to reconstruct his previous archive. It is sought to determine the current location where it is being kept (the library or fund). In evaluating Rhesa’s attempts to collect sources on the Lithuanian language, literature, history, and folklore, the scholarly and cultural interests that these writings attest to are demonstrated. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82796
Updated:
2020-02-24 09:20:21
Metrics:
Views: 55    Downloads: 8
Export: