Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653
Editors:
Pociūtė, Dainora, sudarymas [com]
Edition:
Faksimilinis leidinys
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pages:
LXIV, 660 p
Article in the Book:
Pociūtė, Dainora. Lietuviškosios Bažnyčios knyga. p. 13-65
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Kėdainiai; Lietuva (Lithuania); Kalvinistai / Calvinists; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Religinė literatūra / Spiritual literature.
Reviews:
Recenzija leidinyje Baltu filoloģija. 2004, Vol.23, no. 2
Summary / Abstract:

LTDidžiausios lietuviškos XVII amžiaus knygos, kurios faksimilinis leidimas čia pateikiamas, istorija yra išskirtinė. Ji tarsi atspindi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų kultūros likimą. Kultūros, kuri padėjusi lietuviškos literatūros pamatus ir subrandinusi gyvą XVI–XVII amžiaus religinę ir filosofinę mintį, Baroko epochos pabaigoje patyrė savo saulėlydį. 1653 metais Kėdainiuose išleista „Knyga nobažnystės krikščioniškos“ buvo ryškiausias lietuviškos kalvinistinės literatūros istorinis akcentas, vainikavęs šimto kalvinistinės spaudos metų Lietuvoje patirtį nuo tada, kai Mikalojus Radvila Juodasis savo dvare Brastoje 1553 metais pradėjo nuoseklią spausdintos Lietuvos knygos istoriją. Tai sykiu ir paskutinis šios kultūros laisvės ženklas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kurioje XVII amžiaus antrojoje pusėje evangelikai nebegalėjo susitelkti panašaus lygio akcijoms. Pratarmėje knygos autorystė priskiriama keturiems asmenims: Steponui Jaugeliui Telegai, Samueliui Tomaševskiui, Jonui Božimovskiui ir Samueliui Minvydui. „Knygos nobažnystės krikščioniškos moksliniai filologiniai tyrimai iki pat šių dienų labai negausūs, nes pats šaltinis sunkiai pasiekimas. Švedijoje Uppsalos bibliotekoje saugomas knygos pirmojo leidimo originalas yra vienintelis šiuo metu žinomas jo egzempliorius. Čia parengtas faksimilinis šio veikalo leidimas turėtų būti parankus ir moksliniam tekstų tyrimui, ir lituanistinių studijų gilinimui universitetuose. Numatyta, jo faksimilinis leidimas taps tolesnių kritinių atskirų šio veikalo dalių ir jų šaltinių rengimų ir leidimų pradžia.Reikšminiai žodžiai: Senoji lietuvių literatūra; Religinė raštija; Reformacijos istorija; Kalvinizmas; Old Lithuanian literature; Religious literature; History of reformation; Calvinism.

ENThe history of the largest Lithuanian book of the 17th century, whose facsimile edition is presented here, is unique. It is as if it reflects the fate of the evangelical culture in the Grand Duchy of Lithuania. The culture, which, after laying the foundations of Lithuanian literature and developing a living 16th-17th century religious and philosophical thought, experienced its decline at the end of the Baroque era. Printed in Kėdainiai in 1653, Knyga nobažnystės krikščioniškos was the most prominent historical accent of Lithuanian Calvinist literature, which crowned the 100-year experience of Calvinist press in Lithuania from the time that Mikołaj "the Black" Radziwiłł (Mikalojus Radvila Juodasis) began the coherent history of printed Lithuanian book at his estate in Brest in 1553. It is together last sign of this culture’s freedom in the Grand Duchy of Lithuania, where evangelicals were no longer able to rally campaigns of a similar level in the second half of the 17th century. In the preface, authorship of the book is attributed to four people: Steponas Jaugelis-Telega, Samuelis Tomaševskis, Jonas Božimovskis and Samuelis Minvydas. There is little scientific philological research on Knygos nobažnystės krikščioniškos to this day, since the source itself is not easily attainable. A first edition of the book is safeguarded at Uppsala Library in Sweden; this is currently the only known copy. The facsimile edition of this work prepared here should be useful for both scientific analysis of the texts and in-depth Lithuanian philology studies at universities. This facsimile edition is planned to be the beginning of further preparation and publication of individual critical parts of this work and their sources.

ISBN:
9955475471
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7092
Updated:
2017-02-28 15:31:21
Metrics:
Views: 173
Export: