Knygos nobažnystės (1653) morfologijos tyrimo galimybės naudojant reliacinę duomenų bazę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos nobažnystės (1653) morfologijos tyrimo galimybės naudojant reliacinę duomenų bazę
Alternative Title:
The Use of a relational database management system in investigating the morphology of the 1653 Knyga nobažnystės
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2004, t. 51, p. 1-14
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTTinkamas informacinių technologijų priemonių naudojimas leidžia gerokai sumažinti senųjų raštų tyrėjų laiko sąnaudas. Autorės sukurta senųjų raštų morfologijos duomenų bazė leidžia greitai ir tiksliai spręsti įvairius kalbotyros uždavinius (pvz., daiktavardžių kamienų mišimo, teksto autorystės ir pan.). Laiko užima tik duomenų įvedimas, o jų atranka ir rūšiavimas atliekamas per kelias sekundes, patys duomenys išsaugomi, išlieka nepakitę. DBVS paieškos, atrankos, rūšiavimo, koregavimo ir ataskaitų generavimo priemonės sudaro naują morfologijos tyrinėtojo metodikos arsenalą, o sudarytas loginis modelis leidžia kalbą tirti kompleksiškai ir sistemiškai. Ne mažiau svarbu ir tai, kad duomenys į sukurtą morfologijos duomenų bazę gali būti įkeliami iš kitų šaltinių, taip pat nesunku juos konvertuoti ir į kitus formatus (pvz., Lietuvių kalbos institute kuriamą Istorinį lietuvių kalbos žodyną). Morfologijos duomenų bazė gali būti naudojama ne tik morfologijai tirti, bet ir duomenims saugoti, jiems pateikti įvairiomis formomis įvairių poreikių vartotojams. Pavyzdžiui, teologams ar literatūrologams galima sukurti formą, kurioje būtų skaitomas tekstas ir paaiškinami nesuprantami žodžiai, numatomos vietos komentarams rašyti. Sudaryta konkretaus šaltinio. Knygos nobažnystės morfologijos duomenų bazė yra tik įrankis, tarpinis žingsnis, kuriame bus kaupiami esamų ir būsimų šios knygos tyrimų rezultatai. Tokia duomenų bazė gali būti publikuojama tik suvedus visus duomenis (ar dalį būtiniausių duomenų), tačiau tai ne vieno žmogaus darbas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Duomenų bazės; "Knyga Nobaznystes"; Lithanian; Morfology; Database; "Knyga Nobaznystes".

ENAn appropriate use of means of informational technologies allows decreasing the time the analysts spend on analysing old scripts. The morphology database of old scripts created by the author allows quick and precise execution of various linguistic tasks (e.g., noun root mixture, text authorship, etc.). The time is spent only on entering the data only. Their selection and sorting is performed in a couple of seconds. The data itself remain unchanged. Means of DBVS search, selection, sorting, correction and report generation make a new arsenal of analyst’s methodology. A created logical model allows analysing the language systematically. It is also important that the data to the created morphological database may be entered from other sources, it is also easy to convert them to other formats (e.g., “The Historical Dictionary of the Lithuanian Language” compiled by the Institute of the Lithuanian Language). The morphological database may be used not only to analyse morphology, but also to keep data, to present them in various forms and for various needs of users. For example, it is possible to create a form for theologians and literary scholars, in which the text may be read and unknown words are explained; there is also room provided for comments. The Knygos nobažnystės morphology database is just a tool in which the results of the present and future analyses of the book will be gathered. Such a database may be published only after entering all data (or a part of the most necessary data). However, it is not a work of one person.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3378
Updated:
2018-12-20 23:00:58
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: