Memory, identity, and citizenship in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Memory, identity, and citizenship in Lithuania
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2010, vol. 41, no. 3, p. 295-313
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis empirinio tyrimo metu surinktos medžiagos analize, nagrinėjami postsovietinio Lietuvos kaimo ir miesto gyventojų prisiminimai, susiję su sovietine praeitimi. Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, prisiminimai apie gerą sovietinę praeitį yra stigmatizuoti, kalbėti apie gerus sovietinius laikus viešai nėra priimtina. Nepaisant to, atliktas tyrimas rodo, kad privatūs žmonių prisiminimai pateikia alternatyvą tautiniam ir tarptautiniam socializmo, kaip despotiško ir kriminalinio režimo, charakterizavimui. Išskirtinis dėmesys publikacijoje skiriamas žmonių prisiminimams, susijusiems su darbu ir pinigais analizavimui, kadangi būtent „darbas“ ir „pinigai“ yra populiariausios idiomos, kurios vartojamos prisiminimuose apie gerus sovietinius laikus. Kalbėdami apie vėlyvąjį sovietinio laikmečio periodą, respondentai neretai akcentuoja jo socialinę ir ekonominę gerovę. Socializmas, respondentų teigimu, užtikrino saugumą, socialinį aprūpinimą, gerovę, patogų gyvenimo būdą, moralinę ir tiesiog tvarką. Kaip priešprieša gerų laikų prisiminimams iškyla respondentų dabarties vertinimai, kurie dažniausiai nusakomi nuosmukio, chaoso, destrukcijos terminais. Gerų sovietinių laikų naratyvai visų pirma atspindi pateikėjų subjektyvius išgyvenimus, kita vertus, jie siejasi ir su bendresniais socialiniais, politiniais, ekonominiais šalies gyvenimo pokyčiais, tarp jų ir pramonės bei žemės ūkio transformacijomis, restruktūrizavusiomis sovietinę gerovės valstybę.Reikšminiai žodžiai: Aš-pats; Darbas; Kitoniškumas; Nostalgija; Pakaitalas; Pinigai; Politinė istorija; Posovietinis laikmetis; Posovietinis laikotarpis; Alterity; Money; Nostalgia; Political history; Post-Soviet; Self; Work.

ENBased on the analysis of the material collected during the empirical research, the article analyses recollections of residents of Lithuanian post-Soviet rural and urban areas related to the Soviet past. Like in other Baltic States, in Lithuania, recollections about the good soviet past are stigmatised. It is not popular to publicly speak about the good soviet times. Nevertheless, the research indicates that people’s private recollections present an alternative to the national and international characterisation of socialism and the oppressive and criminal regime. The publication pays an exceptional attention to people’s recollections related to the analysis of work and money, because specifically work and money are the most popular idioms, which are used in recollections about the good soviet times. When speaking about the late soviet period, respondents usually highlight its social and economic welfare. According to respondents, socialism ensures security, social insurance, welfare, convenient way of living and moral and general order. Respondents’ evaluation of the present oppose to the recollections of the good times. The present is usually described as a recession, chaos and destruction. Narratives about the good soviet times first of all reveal subjective experiences of respondents. On the other hand, they are related to more general social, political and economic changes in the life of the state, including transformation of industry and agriculture which restructured the soviet state of welfare.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29412
Updated:
2020-12-19 17:59:40
Metrics:
Views: 48
Export: