Gariūnų marginalizacija: turgaus kultūrinė antropologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gariūnų marginalizacija: turgaus kultūrinė antropologija
Alternative Title:
Gariunai marginalization: cultural anthrophology of the marketplace
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 63-83
Keywords:
LT
Antropologija; Gariūnai.
Summary / Abstract:

LTGariūnų turgaus pasirinkimą tyrimu objektu lėmė tiek metodologinės, tiek empirinės priežastys. Straipsnyje nesiekiama apibendrinti Gariūnų veiklos kaip reprezentuojančios Lietuvos elgseną rinkoje ar pereinamumo laikotarpio socialinius procesus. Tačiau, analizuojant socialiai reikšmingą turgaus marginaliąją vietą, mėginama nušviesti tuos socialinius procesus ir kultūrinių reikšmių aspektus, kurie yra arba buvo plačiai paplitę Lietuvos visuomenėje. Gariūnų turgaus raida suvokiama kaip įvykis, turintis kultūrinę investiciją, tai yra tyrinėjamoje aplinkoje simboliškai ir moraliai svarbus. Šiame straipsnyje aptariamos ne tik politinės ir ekonominės reformos, bet ypač tai, kaip šie pokyčiai vyko ir kaip juos vertino tie socialiniai veikėjai, kuriuos tai palietė. Kitaip tariant, sutelkiamas dėmesys ties besikeičiančia žmonių socialine veikla bei ties tuo, kaip Lietuvos gyventojai ekonominius ir politinius pokyčius išgyveno kaip kultūrine ir socialinę patirtį. Ekonominę antropologiją, kuriais iš dalies priklauso ir šis darbas, domintų skirtingos pinigų sampratos bei ryšys tarp įvairių pinigų uždirbimo būdų ir socialinio statuso ar etikos normų, pasireiškiantys konkrečiame socialiniame kontekste ar visuomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gariūnai; Antropologija.

ENThe selection of Gariunai marketplace as the subject of the research has been determined by methodological and empiric reasons. The article does not seek to generalize Gariunai activity as representing behaviour of Lithuania in a market or social processes of transition period. However by analyzing socially significant marginal site of the marketplace, these social processes and aspects of cultural values are being reflected, which are or used to be widely spread in the society of Development of Gariunai marketplace is understood as event, having cultural investment, i.e. symbolically and morally important in the environment being investigated. The article discusses not only political and economic reforms, but especially how these shifts occurred and how they were assessed by these social activists, whose concern it was. In other words, a great attention is being paid to changing social activity of human being and to the fact how inhabitants of Lithuania survived economic and political shifts as cultural and social experience. Economic anthropology, which is partially involved in this work, is interested in different conceptions of money and relation between various manners of money earning and social status or ethics norms, occurring in particular context or society.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11212
Updated:
2018-12-17 10:50:54
Metrics:
Views: 83    Downloads: 35
Export: