Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose
Editors:
Valentinavičius, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Sorre, 2010.
Pages:
102 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Multikultūrinis ugdymas; Tolerancija; Multicultural training; Multiculture education; School; Scool; Tolerance.
Contents:
Įžanga — Lietuvos mokykla ir gyvenimo tikrovė — Multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose — Įvadas: Kas yra multikultūrinis ugdymas?; Kodėl reikia multikultūrinio ugdymo?; Kas skatina multikultūrinį pažinimą? — Tyrimo metodai: Kiekybinis tyrimas; Ugdymo priemonių turinio kokybinė analizė — Mokytojų požiūris į toleranciją ir multikultūrinį ugdymą: Tolerancijos rodikliai; Mokytojų nuostatos dėl įvairių socialinių kultūrinių grupių; Informacijos apie įvairias socialines kultūrines grupes šaltiniai; Multikultūrinė veikla mokykloje; Mokyklos mikroklimato vertinimas; Išvados — Mokinių požiūris į toleranciją ir multikultūrinį ugdymą: Tolerancijos rodikliai; Nuostatų skirtingų kultūrinių grupių atžvilgiu rodikliai; Informacijos apie įvairias socialines ir kultūrines grupes šaltiniai; Multikultūrinė veikla mokykloje; Mokyklos klimatas; Išvados — Mokymo priemonių (vadovėlių) turinio analizė: Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas mokymo priemonėse; Išvados — Rekomendacijos — Literatūra.
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Mokykla / School; Multikultūrinis ugdymas; Pabėgėliai / Refugees; Tolerancija.
Summary / Abstract:

LTLygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir Tolerantiško jaunimo asociacijai vykdant projektą „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvios socializacijos metodus“ buvo atliktas pirmasis Lietuvoje tyrimas „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“. Leidinyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekta ištirti, kaip ugdymo įstaigose formaliuoju ir neformaliuoju ugdymo turiniu bei mokymo(si) proceso organizavimu skatinamas mokinio tolerancijos suvokimas ir multikultūrinis pažinimas, rezultatai, pateikiamos rekomendacijos, kaip tolerancija ir multikultūrinis pažinimas gali tapti sudedamąja ugdymo proceso dalimi. Tyrime nagrinėjami šeši multikultūriškumo aspektai: rasė, etniškumas, religija, seksualinis tapatumas, įgalumas ir lytis. Atliktą tyrimą sudarė Lietuvos mokyklų pedagogų ir dešimtos klasės moksleivių apklausa (apklausti 94 mokytojai ir 213 moksleivių), bei kokybinė ugdymo priemonių (kai kurių 10 klasei skirtų vadovėlių) turinio analizė. Nagrinėjant gautus rezultatus, identifikuojamos ir kritiškai įvertinamos egzistuojančios socialinės, politinės ir kultūrinės normos, stereotipai, santykiai tarp įvairių socialinių kultūrinių grupių bei jų pozicijos visuomenėje. Apklausų rezultatų analizės ir vadovėlių turinio analizės pagrindu formuluojamos išvados, pateikiamos rekomendacijos multikultūriniam ugdymui mokykloje tobulinti, formuoti pedagogų rengimo programas, mokyklinių vadovėlių turinį.

ENWhen the Equal Opportunities’ Ombudsman and Tolerant Youth Association conducted a project “Refugee Integration Using Active Methods of Socialisation” the first research on “Tolerance and Multicultural Training in General Education Schools” was carried out in Lithuania. The publication presents findings of the research, the purpose of which was to examine the means of promoting perception of pupils’ tolerance and multicultural cognizance by looking at the content of formal and non-formal education as well as organisation of an education/learning process. Moreover, it presents the results of such promotion, gives recommendations on how tolerance and multicultural cognizance can become an integral part of the teaching process. The research examines six aspects of multiculturalism: race, ethnicity, religion, sexual identify, ability and gender. The research includes a survey of Lithuanian teachers and 10th grade pupils (94 teachers and 213 pupils) and a qualitative analysis of the teaching material (a few manuals of 10th grade pupils). The examination of the findings helped to identify and critically assess the existing social, political and cultural norms, stereotypes, relationships between various social cultural groups and their social position. The analysis of such survey findings and the content of manuals are used as the basis for conclusions and recommendations on how multicultural training at school should be improved, how programmes for teacher training should be developed and the content of manuals modified.

ISBN:
9786099513317
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23787
Updated:
2020-12-18 22:43:46
Metrics:
Views: 251    Downloads: 31
Export: