Reklamos kalbos tyrinėjimai lietuvių mokslininkų darbuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklamos kalbos tyrinėjimai lietuvių mokslininkų darbuose
Alternative Title:
Research of advertising language in the works of Lithuanian scientists
In the Book:
Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas / redakcinė kolegija: Gintautas Akelaitis ... [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. P. 12-21
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarus tyrinėjimų, skirtų reklamos diskursui, tradiciją lietuvių kalbotyroje, užčiuopus ,,baltas dėmes”, bandyti suformuluoti naujas tyrimų strategijas, uždavinius, kalbinių reklamos faktų vertinimo būdus bei šiuos pademonstruoti keliais pavyzdžiais. Straipsnyje aptariami iki šiol atlikti reklamos tyrinėjimai. Jie suskirstyti į kelias grupes: 1) tyrinėjimai skirti reklamos stilistikos dalykams, 2) tyrinėjimai skirti reklamos kalbos kultūrai, 3) tyrinėjimai, kuriuose aptariamas reklamos kalbos taisyklingumas, 4) tyrinėjimai, kuriuose analizuojamos sintaksinės reklamos ypatybės, 5) tyrinėjimai skirti meninės raiškos priemonėms reklamoje, 6) tyrinėjimai, skirti reklamos kalbos ir kultūros apraiškoms aptarti, 7) tyrinėjimai, kuriuose aptariamos kalbininkų ir reklamos užsakovų bendravimo problemos. Straipsnyje siūloma paanalizuoti dar netyrinėtus reklamos kalbos aspektus – patyrinėti skirtingų reklamos adresatų grupių – vaikų, jaunimo, suaugusiųjų – kalbą, išsamiau ją išanalizuoti sociolingvistiniu ir psicholingvistiniu aspektais; paanalizuoti reklamos tekstų sintaksines ypatybes, ypač stilistinę skyrybą, reklamos šūkius.

ENThe goal of article is to discuss the tradition of research on advertising discourse in Lithuanian language studies, to identify “white spots”, attempt to formulate new research strategies, goals, ways of evaluating spoken advertising facts and to illustrate them with a number of examples. The article examines research of advertising performed until now. This body of research is divided into three groups: 1) research on issues related to style of advertising, 2) research on language culture of advertising, 3) research discussing proper use of advertising language, 4) research analyzing syntax features of advertising, 5) research on means of artistic expression in advertising, 6) research discussing manifestations of language and culture in advertising, 7) research discussing communication problems between linguists and customers commission advertising. The article offers analysis of yet undocumented aspects of advertising language – to research language of different advertising target groups: children, youth, adults; to analyze them in detail from socio-linguistic and psycho-linguistic points of view; To analyze syntax features of advertising texts, especially stylistic punctuations, advertising slogans.

ISBN:
9955190434
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4053
Updated:
2023-09-01 17:48:50
Metrics:
Views: 51    Downloads: 14
Export: