Garsinės reklamos stilius : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Garsinės reklamos stilius: disertacija
Alternative Title:
The Style of Audio Advertisements
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
121 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami garsinės reklamos stiliaus veiksniai: bandoma nustatyti, kokiomis lingvistinėmis ir paralingvistinėmis priemonėmis labiausiai paveikiamas adresatas, kokią įtaką reklamai turi adresato nustatymas, vaizdas, garsas ir triukšmai, reklamuotojo balsas, tarsena, intonacija, pauzės; taip pat aptariamos svarbiausios reklamos tekstų ypatybės, formuojančios jų stiliaus specifiką: tekstų kompozicija, sintaksė, meninės priemonės, funkcinių stilių elementai, reklamos įtaka lietuvių bendrinei kalbai. Pagrindinės išvadas: - Garsinės reklamos funkcijos realizuojamos arba 1) tekstu, vaizdu ir garsais (televizijos reklama), arba 2) tekstu ir garsais (radijo reklama). - Garsinės reklamos tekstai daugiausiai reprezentuoja publicistinį stilių. Jiems kurti pasitelkiami beveik visi publicistinio stiliaus žanrai. Iš tikrųjų reklamos stilius yra daugiasluoksnis ir priskirti reklamą vienam iš penkių lietuvių kalbos funkcinių stilių būtų netikslu. Jos tekstai gali turėti visų funkcinių stilių bruožų, priklausomai nuo adresato ar reklamuojamo dalyko ypatybių. - Garsinės reklamos tekstas turi griežtą kompoziciją: įžanga, pagrindinis tekstas, pabaiga. Kiekviena dalis atlieka savo vaidmenį. - Reklamos tekstai rašomi bendrine kalba, todėl besąlygiškai turi būti laikomasi visų bendrinei kalbai keliamų reikalavimų. - Reklama nėra sustabarėjusi minčių reiškimo forma ir įtikinėjimo įrankis. Ji keičiasi kartu su gyvenimu - taikosi prie tobulėjančių technologijų ir vartotojų išprusimo, todėl ieško naujų formų ir išraiškos galimybių, vadinasi, ir savo stiliaus. [Iš leidinio]

ENThis dissertation examines the ingredients of audio advertisement style: an attempt is made to determine which linguistic and paralinguistic tools most affect the addressee, and what influence the addressee’s evaluation, image, sound and noise, and advertiser’s voice, accent, intonation and pauses have on the advertisement; the most important traits of an advertisement’s texts, which form their style, are also discussed: the composition, syntactical and artistic tools of the texts, and elements of the functional styles, and influence of advertisements on standard Lithuanian. The main conclusions were: • The functions of audio advertisements are realised by 1) a text, image, and sound (a television ad), or 2) text and sound (a radio advertisement). • Audio advertisement texts are most often represented by a publicist-like style. They are made employing almost all genres of publicist styles. The style of advertisements is multi-layered and to ascribe it to one of five functional styles of Lithuanian would not show it in its entirety. Its texts can have stylistic traits of all functions. • An audio advertisement text has a strict composition: an introduction, main text, and conclusion. Each part has a specific role. • Advertisement texts use standard language, which is why they must be written according to the requirements of the standard language without exception. • An advertisement is not a fossilised form of expressing an idea and tool for persuasion. It is adapted to improving technology and sophistication of its consumers, which is why it searches for new forms of expression.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10807
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 134
Export: