Lietuvos teisės pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisės pagrindai
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2004.
Pages:
574 p
Notes:
Skyrių autoriai: Juozas Šatas, Egidijus Šileikis, Pranas Petkevičius, Alfonsas Vileita, Virgilijus Valančius, Antanas Marcijonas, Genovaitė Dambrauskienė, Eduardas Monkevičius, Vytautas Piesliakas, Dainius Žalimas, Skirgailė Žalimienė. Reikšminiai žodžiai: Teisės istorija; Teisinės institucijos; Baudžiamoji teisė; Privatinė teisė; Legal history; Legal authorities; Criminal law; Private law.
Contents:
Šatas, Juozas. Teisės teorija. — Šileikis, Egidijus. Konstitucinė teisė. — Petkevičius, Pranas. Administracinė teisė. — Vileita, Alfonsas. Civilinė teisė. — Valančius, Virgilijus. Civilinio proceso teisė. — Marcijonas, Antanas. Mokesčių teisė. — Dambrauskienė, Genovaitė. Darbo teisė. — Marcijonas, Antanas. Aplinkos apsaugos teisė. — Monkevičius, Eduardas. Žemės teisė. — Piesliakas, Vytautas. Baudžiamoji teisė — Piesliakas, Vytautas. Baudžiamojo proceso teisė — Žalimas, Dainius. Žalimienė, Skirgailė. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė.
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Privatinė teisė; Teisės mokslas / Legal science; Teisinės institucijos.
Summary / Abstract:

LTVisi svarbiausi santykiai, susiję su įmonių valdymu ir verslo organizavimu, šiuo metu sureguliuoti teisės normų (įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų). Todėl tinkami, teisiškai pagrįsti sprendimai gali būti priimami tik žinant teisės normų reikalavimus. Vadovėlyje sutelkta bei koncentruotai pateikta reikalingiausia žmogaus gyvenime ir jo praktinėje veikloje teisinė informacija, apimanti pagrindines Lietuvos teisinės sistemos struktūrines dalis – pradedant trumpa teisės teorijos apžvalga bei pratęsiant išsamia atskirų teisės šakų (konstitucinės, administracinės, civilinės, civilinio proceso, mokesčių, darbo, aplinkos apsaugos, žemės, baudžiamosios, baudžiamojo proceso, tarptautinės ir Europos Sąjungos) analize.

ENAll most important relations connected with company management and business organisation have been regulated by legal norms (laws and secondary legislation). Therefore, adequate and legally founded judgments may only be adopted if legal norm requirements are known. The textbook concentrates the most relevant legal information in a person’s life and practical activities, covering the main structural parts of the Lithuanian legal system – starting with a brief overview of law theory and continuing with the exhaustive analysis of individual branches of law (constitutional, administrative, civil, civil procedure, tax, labour, environment protection, land, criminal, criminal procedure, international, and European Union).

ISBN:
9955616032
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35750
Updated:
2017-05-26 11:22:17
Metrics:
Views: 185
Export: