Prievartos naudojimo įgyvendinat valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijas teisinio reguliavimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prievartos naudojimo įgyvendinat valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijas teisinio reguliavimo aspektai
Alternative Title:
Aspects of legal regulations of employment of compulsion in implementing the functions of state border guard service
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 76 (68), p. 59-69
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTTeisės normų privalomumui užtikrinti ne visada užtenka naudos, moralės normų, viešosios nuomonės ar įsitikinimų, todėl teisės privalomumas užtikrinamas pasitelkiant į pagalbą valstybės prievartą. Turintys atitinkamus įgaliojimus pareigūnai įstatymų numatytais atvejais turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Kadangi prievartos priemonių panaudojimas visais atvejais apriboja asmens, prieš kurį šios priemonės naudojamos, galimybę veikti pagal savo valią, asmens laisvę ribojančių priemonių naudojimas turi būti reglamentuotas įstatymo teisės normomis, paliekant pareigūnams diskrecijos teisę, pasireiškiančią tik švelnesnės prievartos formos pasirinkimu. Iš visų prievartos rūšių didžiausią pavojų asmeniui, prieš kurį naudojama prievarta, sukelia šaunamųjų ginklų naudojimas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymas pareigūnų veiksmams, naudojant šaunamąjį ginklą, suteikia pernelyg plačią diskreciją, kuri šaunamojo ginklo naudojimą paverčia ne išimtiniais atvejais, o įprasta praktika. Straipsnyje, analizuojant prievartos priemonių naudojimą reglamentuojančių teisės normų suderinamumą su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis dėl žmogaus teisių, teismų praktiką bei praktinius panaudojimo atvejus, pateikiami pasiūlymai teisiniam reguliavimui tobulinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prievartos priemonės (teisė); Valstybės sienos; Valstybės sienos apsaugos teisinis reguliavimas.

ENSometimes the arguments of usefulness, moral norms, and public opinion or beliefs are not enough to ensure the rule of law; therefore the rule of law may need to be ensured through the use of force by government officials. Certain appropriately authorised government officials may, in circumstances defined by legislation, use force when it is necessary to prevent breaches of the law, to detain offenders and in certain other cases, always taking care to respect the rights of individuals, the society, and the nation. Since any use of force always limits the free will of the individual against whom the force is used, the use of methods that impinge on an individual’s freedom must always be regulated by legislation, leaving the enforcement officials the discretion to choose to use a less serious degree of force if possible. Of all the varieties of use of force, the largest danger to individuals is posed by the use of firearms. The legislation covering the behaviour of officials of the National Border Protection Service in relation to the use of firearms gives them considerable discretion, specifying that the use of firearms can be considered routine rather than exceptional. Proposals have been made to improve the Article of the relevant legislation dealing with authorisation to use firearms to bring it into line with the relevant provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania confirming human rights provisions, Court procedures and practical instances of use of force.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/902
Updated:
2018-12-17 11:33:04
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: