Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2009.
Pages:
356 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Bendrosios sandorių negaliojimo nuostatos — Sandorių pripažinimas negaliojančiais: šalių valios autonomijos ir sutarties laisvės principo ribojimas ir garantija bei civilinių teisių gynimo būdas — Negaliojančių sandorių ir sandorių negaliojimo samprata — Sandorių negaliojimo instituto tikslai — Niekinių ir nuginčijamų sandorių atskyrimo problema — Romėnų teisės įtaka sandorių negaliojimo teisiniam reglamentavimui — Niekinių ir nuginčijamų sandorių atskyrimas Europos valstybių teisėje ir civilinės teisės doktrinoje — Niekinių ir nuginčijamų sandorių atskyrimo problematika Lietuvoje — Subjektai, turintys teisę reikšti reikalavimą dėl sandorio negaliojimo — Subjektai, turintys teisę kelti niekinio sandorio negaliojimo klausimą — Subjektai, turintys teisę kelti nuginčijamo sandorio negaliojimo klausimą — Teismo vaidmuo pripažįstant sandorius negaliojančiais — Nuginčijamo sandorio patvirtinimas — Sandorių negaliojimo momentas — Sandorio dalies negaliojimo pasekmės — Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės sandorio šalims — Sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principas — Restitucija, kaip sandorių negaliojimo teisinė pasekmė: samprata ir teisinis režimas — Restitucijos samprata ir rūšys — Restitucijos teisinio reglamentavimo ypatumai — Sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principo išimtys — Be pagrindo įgyto turto ir nepagristo praturtėjimo taisyklių taikymas sandorius pripažinus negaliojančiais — Be pagrindo įgyto turto ir nepagristo praturtėjimo samprata — Be pagrindo įgyto turto ir nepagrįsto praturtėjimo teisinio reglamentavimo ypatumai — Restitucijos ir turto gavimo be pagrindo bei nepagristo praturtėjimo normų santykis — Restitucija natūra —Rūšies požymiais apibūdintų daiktų (pinigų sumų) restitucija — Individualiais požymiais apibūdintų daiktų restitucija — Daikto vertės sumažėjimas — Kompensacija už naudojimąsi grąžintinu daiktu — Daikto pagerinimo išlaidos — Daikto duodami vaisiai — Kitos su restitucija susijusios išlaidos — Restitucija sumokant ekvivalentą pinigais — Restitucija piniginiu ekvivalentu, kai grąžintinas daiktas yra parduotas, prarastas ar suvartotas — Restitucijos piniginiu ekvivalentu apskaičiavimas — Sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principo ribos esant sandorio šalių santykiams — Restitucijos netaikymas, nesant galimybės atkurti padėties, buvusios iki sandorio sudarymo — Restitucijos netaikymas, atsižvelgiant į viešąjį interesą — Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės tretiesiems asmenims — Sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principo taikymo pasekmės tretiesiems asmenims — Nuosavybės teisės perleidimo klausimas sandori pripažinus negaliojančiu — Sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principo korektyvų poreikis — Retroaktyvumo principo korektyvos kauzalinio nuosavybės teisės modelio atveju — Retroaktyvumo principo korektyvos abstraktaus nuosavybės teisės modelio atveju — Sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principo ribos trečiųjų asmenų atžvilgiu Lietuvos teisėje — Sandorių pripažinimo negaliojančiais "grandininės reakcijos" principu problema — Sąžiningų įgijėjų "sandorių grandinėje" teisių gynimo principas — Negaliojančio sandorio dalyku buvusio daikto išreikalavimo iš trečiųjų asmenų ypatumai — Neteisėtas valdymas negaliojančių sandorių atveju — Asmens, neturėjusio teisės perleisti daiktą, samprata sandorių negaliojimo srityje —Aplinkybių, kuriomis prarastas daikto valdymas, ypatumai sandorių negaliojimo kontekste — Argumentai, kuriais grindžiamas ribotos vindikacijos principas — Sąžiningumo vaidmuo, ribojant sandorių pripažinimo negaliojančiais grįžtamosios galios (retroaktyvumo) principą — Vindikacijos ir restitucijos santykio problema — Pabaigos žodis — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
Sandorių negaliojimas; Restitucija.
EN
Private law; Nullity; Restituion.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojamos sandorių negaliojimo teisinės pasekmės sandorio šalims ir tretiesiems asmenims, įsigijusiems daiktus, buvusius pripažintų negaliojančiais sandorių dalyku, aptariamos bendrosios sandorių negaliojimo instituto nuostatos. Daug dėmesio skiriama restitucijai, atkuriančiai ankstesnę negaliojančio sandorio šalių turtinę padėtį, analizuojamos teisėje įtvirtintos priemonės, skirtos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ginti. Aptariamas "sandorių grandinės" negaliojimo klausimas, diskutuojama apie restitucijos ir vindikacijos santykį šiame kontekste. Taip pat aptariami šiuolaikinėje sandorių negaliojimo doktrinoje ir teisės taikymo praktikoje vykstantys poslinkiai, siūloma peržiūrėti ir iš naujo įvertinti Lietuvos teisėje įsitvirtinusias nuostatas. Monografijos tema atskleidžiama pasitelkiant nacionalinės teisės doktrinos ir teismų praktikos analizę, taip pat užsienio šalių (Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kt.) teisės pavyzdžius. Skiriama aukštųjų mokyklų studentams, doktorantams, mokslininkams, teisininkams praktikams ir visiems besidomintiems civilinės teisės klausimais.

ENThe monograph analyses the consequences of legal invalidity of transactions for parties of transaction and third parties who have purchased items that were invalidated subject matter of transactions, deals with the general provisions of the institute of invalid transactions. Much attention is paid to restitution, restoring the previous financial situation of parties of invalid transaction, analyzes the measures laid down in law for protection of the rights of fair third-party. The issue on invalidity of "chain of transactions" is disputed and the relation between the restitution and vindication in this context is discussed as well. It also discusses the improvements within modern doctrine of the invalidity of transactions and within the practice of law application, it is suggested to review and reassess the provisions entrenched in Lithuanian law. The theme of monograph is revealed through the analysis of national legal doctrine and law practice, as well as law models in foreign countries (Holland, France, Germany, etc.). It is dedicated to students of high schools, graduate students, researchers, lawyers, practitioners and anyone interested in issues on civil rights.

ISBN:
9789955616580
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22903
Updated:
2020-12-16 18:09:49
Metrics:
Views: 120
Export: