Teisė ir faktas : Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo patirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė ir faktas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo patirtis
Alternative Title:
Law and fact: experience of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Teisės problemos. 2006, Nr. 3 (53), p. 5-32
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Faktas; Faktinės aplinkybės; Faktinės bylos aplinkybės; Konstitucija; Konstitucijos aiškinimas; Konstitucinio teismo kompetencija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Teisė; Constitution; Constitutional Court; Constitutional Interpretation; Constitutional doctrine; Fact; Factual circumstances; Factual circumstances of the case; Law; The competence of the Constitutional Court.
Keywords:
LT
Faktas; Faktinės aplinkybės; Faktinės bylos aplinkybės; Konstitucija; Konstitucijos aiškinimas; Konstitucinė doktrina; Konstitucinis teismas / Constitutional Court; Teisė.
EN
competence of the Constitutional Court; Constitution; Constitutional Court; Constitutional doctrine; Constitutional Interpretation; Fact; Factual circumstances of the case; Factual circumstances; Law.
Summary / Abstract:

LTStrapsnyje pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, būdamas „normų teismu“, dažnai yra priverstas tirti ir faktines bylos aplinkybes. Tai jį verčia daryti Konstitucijos konstruktyvaus aiškinimo būtinybė, kai Konstitucijoje nustatytas teisinis reguliavimas yra yra bastraktus ar itin neaiškus. Faktines bylos aplinkybes Konstitucinis Teismas tiria visada, kai tiria teisės aktų leidybos procedūrų teisėtumą. Nors Konstitucinio Teismo įstatyme tiesiogiai nustatyta, kad Konstitucinis Teismas tiria teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir (arba) įstatymams pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką, tačiau ginčijamų teisės aktų priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarka dažnai yra nustatyta ne tik Konstitucijoje, bet ir įstatymuose, o kai kuriais atvejais - ir Vyriausybės nutarimuose. Konstitucinio Teismo nutarimų analizė leidžia daryti išvadą, kad pagrindiniai pareiškėjai, kurie abejoja teisės aktų atitiktimi Konstitucijai pagal priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką, yra politiniai subjektai (paprastai kreipiasi Seimo narių grupės). Iš tiesų, teismai nelabai žino, ar priimant, pvz., įstatymus, buvo pažeistos įstatymų leidybos procedūros. Jie nebent gali įžvelgti teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos pažeidimus. [Iš leidinio]

ENIt is emphasized in the article that the Constitutional Court of the Republic of Lithuania being "the court of norms" is often induced to investigate factual circumstances of the case. The necessity of constitution's construction when constitutional regulation is abstract or very unclear induces the Constitutional Court to act this way. As a rule, the Constitutional Court investigates factual circumstances of the case when it investigates the validity of law-making procedures. Although the Law on the Constitutional Court directly states that the Constitutional Court investigates the compliance of legal acts with the Constitution and/or laws according to the procedure of adoption, signing, publication, and entry into effect, which is established in the Constitution, however, the procedure of adoption, signing, publication, and entry into effect of the disputed legal acts is often established not only in the Constitution, but also in the laws, while in some cases in Government resolutions as well. An analysis of the Constitutional Court rulings in which the Constitutional Court investigated factual circumstances of the case, permits to draw a conclusion that the main petitioner that doubts the compliance of legal acts with the Constitution according to the procedure of their adoption, signing, publication, and entry into effect is political entities (as a rule, groups of members of the Seimas apply to the Constitutional Court with such cases). Indeed, courts are not very much aware of whether in the course of adoption, e. g., laws, the law-making procedures were violated. They, perhaps, can better discern violations of the procedure of publication and entry into effect of legal acts. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39540
Updated:
2020-12-27 14:15:36
Metrics:
Views: 21
Export: