Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai : moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje
Alternative Title:
Caring women, women's cares: representation of femininity in contemporary Lithuanian women's prose writing
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.
Pages:
240 p
Series:
Naujosios literatūros studijos
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Moteriškumas: nuo Kas jis? iki Kokie jie? — Feminizmas kaip moteriškųjų reikšmių struktūrinimo būdas: Feminizmo istorija ir teorija; Feministinės literatūros kritikos peripetijos; Lietuviškasis literatūrinis feminizmas — Moterų sugrįžimas į prozą: Žvilgsnis į tarybinę rašytoją; Rūpesčių moterys — Moteris kintančiame pasaulyje: Tarp tradicijos ir naujovių; Dramatiškoji motinystė; Keliaujanti moteris; Moteris ir jos kūnas; Amžinoji mergaitė tarp motinos ir tėvo — Išvados — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvių literatūra / Lithuanian literature.
Reviews:
Recenzija leidinyje Metai. 2001, Nr. 4, p. 140-145
Summary / Abstract:

LTŠi studija – mėginimas sistemingiau apžvelgti naujausią moterų rašomą prozą remiantis feministine kritika. Knygoje apžvelgiami naujausioje moterų prozoje reprezentuojami moteriškumo variantai, jo reikšmės kitimas maždaug nuo 1980-ųjų, kai Lietuvoje pasirodė ryški prozininkių banga – Birutė Baltrušaitytė, Zita Čepaitė, Jurga Ivanauskaitė, Vanda Juknaitė, Jolita Skablauskaitė ir kitos. Pirmoji studijos dalis „Feminizmas kaip moteriškųjų reikšmių struktūrinimo būdas“ skiriama pristatyti feminizmo teorijai bei istorijai, feminizmo teorija pagrįstai feministinei literatūros kritikai bei lietuviškajam literatūriniam feminizmui. Antrojoje dalyje „Moterų sugrįžimas į prozą“ aptariama tarybinio laikotarpio literatūra. Apžvelgiamos bendrosios tendencijos devintojo dešimtmečio pradžioje ir aptariama moteriškumo reprezentacija. Trečiojoje dalyje „Moteris kintančiame pasaulyje“ analizuojama naujausia lietuvių moterų proza. Kalbama apie bendrąsias šio dešimtmečio moterų literatūros tendencijas, analizuojami požiūrio į motinystę pokyčiai, prozoje reprezentuojamas moters požiūris į savo kūną bei kitas moteris, ypač motiną. Nors domimasi daugiausia proza, tačiau neišleidžiama iš akių ir poezija, dokumentiniai tekstai, turint juos galvoje kaip „paralelinę tikrovę“, juoba kad dalis analizuojamų autorių yra išleidusios ir poezijos, prozos, dramos, literatūros mokslo veikalų. Studijoje nevengiama taip pat cituoti „neakademinius“ šaltinius, periodiką, liudijančius, kaip problemos, analizuojamos akademiniuose darbuos, „nusėda“ supaprastintu pavidalu.Reikšminiai žodžiai: Feministinė kritika; Kitimas; Kritiškumas; Moteriškumas; Moterų literatūra; Reprezentacija; Šiuolaikinis; Šiuolaikinė lietuvių moterų proza; Changes; Contemporary; Contemporary Lithuanian women's prose; Criticism; Femininity; Feminist criticism; Feminity; Representation; Women literature.

ENThis study is an attempt to systemically review the latest female prose based on feminist critics. The book reviews the variant of femininity represented in the latest female prose, changes in their meanings from 1980, when Lithuania witnesses the rise of prominent female prosaists Birutė Baltrušaitytė, Zita Čepaitė, Jurga Ivanauskaitė, Vanda Juknaitė, Jolita Skablauskaitė, etc. The first part of the study “Feminism as a Way to Structurise Female Meanings” is aimed at presenting the theory and history of feminism, the literary feminism criticism based on the previous theory and the Lithuanian literary feminism. The second part “The Return of Women to Prose” discusses literature of the soviet period. The general tendencies of the beginning of the ninth decade are reviewed and the representation of feminism is discussed. The third part “Woman in the Changing World” analyses the latest Lithuanian female prose. It speaks about general tendencies in the female literature of this decade, analyses changes in attitudes towards motherhood. Now prose represents women’s attitude towards their body. Although the author is mostly interested in prose, she never leaves poetry, documentary texts aside, bearing them in mind as the “parallel reality”. The study also quotes non-academic sources and periodic publications.

ISBN:
9986513898
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35192
Updated:
2021-03-05 20:03:45
Metrics:
Views: 249    Downloads: 80
Export: