Darbo jėgos migracija Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo jėgos migracija Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 41-48
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje besikeičianti politinė, ekonominė ir socialinė aplinka turėjo įtakos migracijai. Tarybiniu laikotarpiu buvusį teigiamą migracijos saldo pakeitė neigiamas. Darbo jėga - nemobilus gamybos veiksnys, tačiau statistikos duomenys rodo, kad 1990-2000 m. neigiamas Lietuvos migracijos saldo sudarė per 200 tūkst. žmonių. Susidūrėme su „protų nutekėjimo“ problema. Todėl yra svarbu išanalizuoti, kokie veiksniai turi įtakos migracijos mastui ir kokią įtaką migracija daro šalies raidai ir darbo rinkai. Teisė studijuoti ir dirbti kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje yra viena iš pamatinių Sąjungos laisvių. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, šia teise galės pasinaudoti Lietuvos piliečiai, o tai turi įtakos tolesnei migracijai. Tyrimo tikslas: išanalizuoti teorinius ir praktinius darbo jėgos migracijos ES ir Lietuvoje aspektus bei pateikti darbo jėgos migracijos bendrą perspektyvą Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Tyrimų objektas: darbo jėga ir jos mobilumas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, abstrahavimas, palyginimas, statiškos duomenų kiekybinio apdorojimo metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo jėga; Emigracija; Europos Sąjunga (European Union); Migracija; Mobilumas; Protų nutekėjimo problema; EU; Emigration; Lithuania; Migration; Mobility; The European Union; The brain drain problem; The labor force.

ENThe changing political, economic and social environment in Lithuania had certain impact on migration. The positive balance of migration during the Soviet period has been replaced by a negative balance. Labour force is an immobile production factor; however, the statistical data shows that in 1999–2000 the negative balance of migration from Lithuania reached over 200 thousand of people. The state has faced the problem of “brain leakage”. Therefore, it is important to analyse which factors have influenced the scope of migration and what influence the migration has on the development and labour market of the state. The right to study and work in each member state of the European Union is one of the fundamental freedoms in the EU. Lithuania having joined the European Union, Lithuanian citizens will have the opportunity to use this right, and this may have a certain impact on the further migration. The aim of the study is to analyse theoretical and practical aspects of labour force migration in the EU and Lithuania and to submit a common perspective of the labour force migration for Lithuania being a member of the European Union. The object of the research is labour force and its mobility. Research methods: analysis and synthesis of scientific literature, comparison, data quantitative processing methods.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34242
Updated:
2018-12-17 11:13:55
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: