Imigracija į Lietuvą studijų tikslais: Indijos piliečių lūkesčiai darbo rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imigracija į Lietuvą studijų tikslais: Indijos piliečių lūkesčiai darbo rinkoje
Alternative Title:
Education-based immigration to Lithuania: Indian students expectations for integration to labour market
In the Journal:
Lietuvos socialinė raida. 2019, Nr. 9 Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje = Inclusion of social and ethnic minority groups in Lithuania, p. 130-141
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Imigracija; Imigrantų integracija; Migracija / Migration.
EN
Immigrant integration; Immigration; Student migration.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos studijų tikslais atvykusių Indijos piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką patirtys. Imigracija dažnu atveju reiškia procesą, kuomet atvykstama į priimančiąją šalį su tikslu joje apsigyventi. Teisiniame diskurse, pabrėžiamas imigracijos legalumo aspektas, pasižymintis tikslų skirtybėmis: studijų / mokslo; šeimos susijungimo; darbo; verslo; mokslinės / tiriamosios veiklos migracija. Dažniausiai į Lietuvą imigruojama darbo tikslais ir tik nedidelė procentinė išraiška atvykusiųjų yra studijų tikslais atvykę imigrantai. Didžiausia dalis atvykusiųjų studijuoti yra Indijos piliečiai, tačiau po studijų baigimo, įgiję aukštą kvalifikaciją, asmenys persikelia gyventi ir pridėtinę vertę kurti kitose šalyse. Empirinis tyrimas atliktas kokybinių duomenų pagrindu, remiantis 2020 m. atlikto interviu duomenimis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog studijų tikslais į Lietuvą imigravusių Indijos piliečių integraciją į darbo rinką sąlygojantys ir skatinantys veiksniai yra šie: galimybė mokytis lietuvių kalbos kursuose; Užimtumo tarnybos bei įdarbinimo agentūrų paslaugų optimizavimas anglakalbiams imigrantams; alma mater (aukštojo mokslo įstaigų) vaidmens gerinimas studentų integracijoje į darbo rinką / pagalba darbo paieškoje / kuravimas; darbo užmokesčio didinimo klausimai atsižvelgiant į turimą išsilavinimą. Visgi, nuo pat atvykimo į Lietuvą pradžios, imigrantai susiduria su ribojimais ir diskriminacine įvardintina įstatymine spraga, kuri slopina jų profesinį / darbinį potencialą, saviraišką ir pačią integraciją į darbo rinką. [Iš leidinio]

ENImmigration frequently denotes the process of coming to the host country with the purpose of staying there. In juridical discourse, the emphasis is placed on the legality of immigration, which is characterized by differences in objectives: education/ science; family reunification; work; business; migration of scientific/research activities. Most often, immigrants are immigrating to Lithuania for work purposes, and only a small percentage of arrivals are immigrants who have come for educationbased purposes. The most massive proportion of those who come to study are Indian citizens, but after graduation and gaining a high qualification, individuals move to live in other countries. The empirical study was based on qualitative data, based on interviews from 2020. The results of the study reveal that factors leading to integration into the labour market are these: the possibility to learn Lithuanian language/courses; optimising the services of employment agencies for English-speaking immigrants; improvement of the role of alma mater (higher education institutions) in the integration of students into the labour market (job search/mentoring); skilled workers wage increase. However, from the very beginning of their arrival in Lithuania, immigrants face restrictions and discriminatory legal loopholes that inhibit their professional / working potential, self-expression and integration into the labour market itself. [From the publication]

ISSN:
2029-963X; 2424-497X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94460
Updated:
2022-04-20 09:20:25
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: