Tradicinės lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicinės lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas
Alternative Title:
Distribution of traditional folk sculpture themes
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2002, t. 21, p. 107-126
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas apžvelgiamas regioniniu principu ir pagal mažosios architektūros paminklų stovėjimą tam tikrose erdvėse: sodybose, kaimuose/miesteliuose, pakelėse, kapinėse. Tyrimo rezultatai apibendrinti keturiose statistinėse lentelėse. Pateikta apžvalga parodo bendras siužetų pasiskirstymo tam tikrose kaimo vietose, taip pat ir paplitimo regionuose tendencijas. Chronologinės tyrimo ribos: XIX a. pabaiga - XX a. pradžia. Tyrimas parodė, kad įvairiose vietose statomuose paminkluose vyravo Nukryžiuotojo atvaizdas ir trys Švč. M. Marijos siužetai (Pieta, Marija Maloningoji, Marija Skausmingoji). Išryškėjo ir šventųjų globėjų atvaizdų paplitimo tam tikrose erdvėse dėsningumai. Sodybų ir bendruose kaimo/miestelio paminkluose vyravo šeimą, pastatus, naminius gyvulius globojančių šventųjų siužetai. Laukų ir ganyklų pakelėse vyravo derliaus ir gyvulių globėjų; miškuose, atokesnėse, pavojingesnėse vietose - šventųjų, globojančių keliautojus, saugančių nuo nelaimių kelyje, piktųjų dvasių, staigios mirties, atvaizdai. Kapinėse dominavo užtikrinančių laimingą pomirtinį gyvenimą ir ligonių globėjų siužetai. Stebuklingose vietose daugiausia būta Švč. M. Marijos, Jėzaus, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Nepomuko atvaizdų. Straipsnyje aptariami ir kai kurie regioniniai siužetų pasiskirstymo ypatumai. Tyrimas parodė, kad Jėzaus ir Švč. M. Marijos atvaizdai vyravo visuose regionuose. Išryškėjo, kad Lietuvoje populiariausi šventieji buvo Jonas Nepomukas, Rokas, Jurgis, Antanas, Juozapas, Barbora, Florijonas, Jonas Krikštytojas, Ona, Izidorius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies skulptūra; Siužetai; Sodybų; Kapinių; Pakelių ir šventų vietų paminklai; Statymo intencijos ir motyvai; Statistiniai duomenys; Ikonografinė medžiaga.

ENDistribution of folk sculpture subjects in the article is overviewed under regional principle and according to standing of small monuments within certain spaces: homesteads, villages / towns, roadsides, in cemeteries. The study results are summarized in four statistical tables. The overview provided shows the distribution of overall subjects within certain rural areas, as well as the trends of prevalence in the regions. The chronological limits of the study: the end of the nineteenth century - the beginning of the twentieth century. The study showed that the monuments placed in various places had the images of the crucifix and three subjects of the Blessed M. Mary (pieta, Mary Merciful, Mary in Sorrow) prevailed. The prevalence regularity of images of saints within certain territories also showed up. Subjects showing protection of family, buildings and livestock by saints were predominant in the monuments of homesteads and common monuments in the villages and/or towns. Roadsides of fields and pastures had the subjects of crop and livestock guardians; forests in more remote and dangerous places - the saints who protected the travelers against the accidents on the road, devils, sudden death prevailed. The subjects of guardians that ensure happy afterlife and the guardians protecting patients were predominant in the cemetery. Magical places contained the images of Blessed M. Mary, Jesus, St. John the Baptist and St. John Nepomuk predominantly. The article also discusses some regional features of the distribution of subjects. The study showed that the images of Jesus and the Blessed M. Mary were prevalent in all regions. It was shown that the most popular saints in Lithuania were John Nepomuk, Rokas, Jurgis, Antanas, Juozapas, Barbora, Florijonas, John the Baptist, Ona, Izidorius.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18067
Updated:
2018-12-17 11:02:10
Metrics:
Views: 45    Downloads: 11
Export: