Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos linkmės iš filosofinio rekonstrukcionizmo idėjų percepcijos pozicijų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos linkmės iš filosofinio rekonstrukcionizmo idėjų percepcijos pozicijų
Alternative Title:
Positive development of general education school in the perception of philosophical reconstructionism ideas
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2013, t. 24, Nr. 3, p. 140-146
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Mokykla / School; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami mokyklos vaidmens sampratos kaitos orientyrai remiantis filosofinio rekonstrukcionizmo percepcija, brėžiamos ugdymo linkmės ir slinktys rodant mokyklos orientavimąsi į avangardinį visuomenės pertvarką inicijuojantį ir įgyvendinantį vaidmenį. Mokyklos vaidmuo ugdyme projektuojamas įvertinant dvi filosofinio rekonstrukcionizmo prielaidas: visuomenę nuolatos reikia pertvarkyti, socialinės permainos sietinos tiek su ugdymo pertvarka, tiek su jo pritaikymu pertvarkant visuomenę. Išryškinamas ugdymo siekinys rekonstrukcionizmo metodologinėje prieigoje – mokinio ugdymas ir saviugda tampant sociumo pertvarkos iniciatoriumi, siekiant žmonių gerovės, tobulinant visuomenę. Tam tikslui pateikiamos ugdymo tikslų, turinio, metodų projektavimo įžvalgos. Keliamos filosofinio rekonstrukcionizmo idėjos, galinčios padėti mokyklos vaidmens ir ugdymo joje kaitai – mokyklos vaidmens sampratos turinio erdvė, ugdymo tikslų, turinio, metodų įžvalgos, ugdymo mokykloje ir už jos ribų ryšys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Filosofinis rekonstrukcionizmas; Filosofinis rekonstrukcionizmas, mokyklos vaidmuo, ugdymas; Mokyklos vaidmuo; Ugdymas; Education; Philosophical reconstructionism; Philosophical reconstructionism, schools role, education; School role.

ENArticle presents the guides for changing concept of school role in the perception of philosophical reconstructionism, the positive development and passes of education are drawn, by showing the orientation of the school to the avant-garde role of initiation and implementation of society transformation. The role of the school and education is designed by considering two assumptions of philosophical reconstructionism: the society shall be constantly rearranged, and social changes are related both to the educational restructuring and its application by transforming the society. The educational objective in the methodological access of philosophical reconstructionism is highlighted – the student education and self-development becoming an initiator of social environment reform by seeking for human well-being and improving the society. The insights of educational objectives, contents and method design are provided for this purpose. Philosophical reconstructionism ideas that can serve to the change of school role and educational change are posed – the space-matter of school’s role concept, the insights of educational objectives, content and methods; relation between the education at school and beyond its borders. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51973
Updated:
2018-12-17 13:38:30
Metrics:
Views: 55    Downloads: 7
Export: