Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas : prašymai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai
Alternative Title:
Lithuanian and English linguistic politeness: requests
Authors:
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
272 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Mandagumas kaip reliatyvus sociokultūrinis ir kalbinis reiškinys — Teoriniai lingvistinio mandagumo aspektai: Sociokultūrinė mandagumo prigimtis; Lingvistinio mandagumo samprata ir kalbos etiketas; Lingvistinis mandagumas kaip pokalbio taisyklės; Lingvistinis mandagumas kaip įvaizdžio saugojimas; Įvaizdžio teorijos kritika ir postmodernieji požiūriai — Prašymai kaip lingvistinio mandagumo tyrimų objektas: Prašymai šnekos aktų teorijoje: Tiesioginiai ir netiesioginiai prašymai; Prašymų tiesiogiškumas, mandagumas ir kultūra; Tarpkultūriniai prašymų mandagumo tyrimai; Lietuvių kalbos prašymų tyrimai — Tyrimo metodikos klausimai — Metodo pasirinkimo problemos ir sprendimai: Stebėjimo metodas; Diskurso kūrimo testas ir vaidmenų žaidimai — Diskurso kūrimo testo taikymas darbe: Tyrimo anketa; Tiriamųjų imtis; Medžiagos rinkimo procedūra — Duomenų klasifikacijos ir analizės sistema: Pagrindinio prašymo akto strategijos ir jų tipai; Vidinės pagrindinio prašymo akto modifikacijos; Išorinės pagrindinio prašymo akto modifikacijos — Gretinamoji lietuvių ir anglų prašymų analizė — Lietuvių ir anglų prašymų strategijos ir jų tipai: Tiesioginė (T) strategija; Konvencionaliai netiesioginė (KN) strategija; Nekonvencionaliai netiesioginė (NN) strategija; Nepateiktų prašymų atvejai; Apibendrinimai ir išvados — Vidinės lietuvių ir anglų prašymų modifikacijos: Vidinių morfologinių ir sintaksinių modifikacijų analizė; Vidinių lėksimu ir frazinių modifikacijų analizė; Apibendrinimai ir išvados — Išorinės lietuvių ir anglų prašymų modifikacijos: Išorinių modifikacijų analizė; Apibendrinimai ir išvados — Išvados — Literatūra — Santrumpos — Summary — Priedas.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tiriamas lingvistinis mandagumas – žmonėms sąveikaujant veikiantys jų tarpusavio santykių palaikymo kalba mechanizmai. Analizuojami sakytinės lietuvių kalbos prašymai ir jų mandagumas konkrečiose eksperimentinėse situacijose. Siekiama nustatyti dažniausius, kalbos vartotojams priimtiniausius būdus lietuviškai prašyti skirtingomis socialinėmis ir situacinėmis aplinkybėmis. Lietuvių prašymai gretinami su britų anglų kalbos medžiaga. Monografijoje atliekama lingvistinė šnekos aktų analizė, pateikiama sociokultūrinių įžvalgų apie lietuvių etosą –prašymų raišką lemiančias mandagumo normas ir jas veikiančias kultūrines nuostatas bei vertybes. Užfiksuotus lietuviškų ir angliškų prašymų skirtumus bandoma paaiškinti kultūriniu lietuvių ir anglų polinkiu į skirtingus, jų kultūrų nulemtus mandagumo tipus: atitinkamai pozityviojo (kontaktinio), kuriuo perteikiamas artumas, draugiškumas ir pan., ir negatyviojo (distancinio), kuriuo žymimas atstumas, reiškiama pagarba. Pirmojoje monografijos dalyje svarstomi bendrieji teoriniai lingvistinio mandagumo klausimai. Antroji dalis skiriama tyrimo metodikos klausimams. Trečiojoje dalyje atliekama gretinamoji gautų lietuvių ir anglų duomenų analizė. Lyginant su gauta angliška medžiaga matyti, kad lietuvių prašymams daug mažiau būdingos negatyviai mandagios sudėtingos sintaksinės ir sustabarėjusios semantinės struktūros, formalūs leksiniai ir fraziniai mandagumo ženklai. Lietuviški prašymo žymekliai prašom, prašau, prašyčiau vartoti kone dešimt kartų rečiau nei angliškasis please – antra pagal dažnumą anglų prašymų modifikacija.Reikšminiai žodžiai: Komunikacija; Lingvistinis mandagumas; Lyginamoji anglų ir lietuvių kalbų pragmatika; Pragmatika; Prašymai; Sąveika; Communication; Contrastive pragmatics of English and Lithuanian; Interaction; Linguistic politeness; Pragmatics; Requests.

ENThe monograph analyses linguistic politeness – mechanisms of maintaining language relationship, which function in interaction between people. Oral requests in Lithuanian and the politeness inherent in them in particular experimental situation are analysed. It is sought to identify most common and the most acceptable manner of requesting in Lithuanian for users of language in different social and situational circumstances. Requests of Lithuanians are compared to the material of British English. The monograph analyses linguistic speaking language acts, provides sociocultural insights on ethos of Lithuanians: norms of politeness determining the expression of requests, and cultural attitude and values influencing thereof. The author tries to explain the marked differences between Lithuanian and English requests by cultural tendency of Lithuanians and Englishmen to use different types of politeness, which are predetermined by each culture: respectively the positive (contact), which conveys closeness, friendliness, etc., and the negative (distant), conveying distance, expressing respect. The first part of the monograph discusses general theoretic issues of linguistic politeness. The second part is devoted to questions of research methodology. Third part focuses on the comparative analysis of the obtained Lithuanian and English data. In comparison to the obtained English material it is obvious that Lithuanian requests are by far less inherent of negative complex polite syntax and set semantic structures, formal lexical and phrasal signs of politeness. Lithuanian words of request “prašom, prašau, prašyčiau” were used almost ten times less than the English “please”, which was the second most often used modification of English requests.

ISBN:
9789955335986
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27496
Updated:
2022-06-06 11:53:20
Metrics:
Views: 104    Downloads: 33
Export: