Lietuvių tautinis identitetas : bruožai ir tipai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinis identitetas: bruožai ir tipai
In the Book:
Lietuviškojo identiteto trajektorijos / sudarė Vytis Čiubrinskas, Jolanta Luznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 55-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etninė tauta; Globalizacija; Kultūra; Lietuviškumas; Pilietinė tauta; Tautinis identitetas; Tautinis tapatumas; Tautinė savivoka; Tautinė valstybė; Civil nation; Culture; Ethnic nation; Globalization; Lithuanianess; Nation-state; National identity; National self understanding.
Keywords:
LT
Etninė tauta; Globalizacija / Globalization; Kultūra / Culture; Lietuviškumas; Pilietinė tauta; Tautinė savivoka; Tautinė tapatybė / Ethnic identity; Tautinė valstybė; Tautinis tapatumas.
EN
Civil nation; Ethnic nation; Lithuanianess; National identity; National self understanding; Nation-state.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apčiuopti šiuolaikinį tautiškumą ir nustatyti lietuvių tautinės tapatybės arba lietuviškumo kontūrus. Todėl bandoma įvardyti ryškiausius, dominuojančius lietuvių tautinės tapatybės bruožus bei nustatyti jų derinius ir iš to išvesti tautinio identiteto tipus. Nužymint lietuviškumą kaip identitetą neįmanoma išskirti vienintelio jo bruožo nei sudaryti griežtai apibrėžto jų rinkinio. Tegalima kalbėti tik apie labai santykinai stabilias konfigūracijas. Neatsitiktinai tokiam neapibrėžtumui įveikti pasirinkta metodologija, kuri leidžia informantams patiems sukurti lietuvių tautinio identiteto apibūdinimą, naudojant tik minimalius tyrimo rėmus. Ši metodologinė perspektyva leidžia informantams faktiškai patiems įvardyti lietuviškumo bruožus. Todėl pagrindinis šio tyrimo tikslas – suprasti, ką Lietuvos žmonės turi galvoje save įvardindami lietuviais. Tyrimas rodo, kad lietuvių tautinės tapatybės bruožų rinkinyje reikšmingumu išsiskiria du kriterijai: gimimo Lietuvoje faktas ir moralinis-emocinis ryšys, siejantis žmogų su Lietuva. Remiantis kiekybinio tyrimo duomenų analize, išskiriami trys dominuojantys lietuvių tautinės tapatybės tipai – pilietinis / etninis, pilietinis / kilmės / inkultūracinis ir kilmės / inkultūracijos. Tai reiškia, jog beveik du trečdaliai lietuviais save vadinančių Lietuvos gyventojų tautinę tapatybę konstruoja naudodami pilietinius ir kilmės / inkultūracinius bruožus.

ENThe article is aimed at defining modern nationality and establishing Lithuanian identity features or contours. Therefore, the author attempts to name the most prominent features of Lithuanian national identity and define their combination thus outlining the national identity types. Without defining it as an identity it is impossible to distinguish its only feature. In this case it is possible to speak only about relatively stable configurations. The methodology to overcome such indefiniteness was not chosen on a random base. This methodology allows informants to create a definition of the national identity by themselves with minimum research restrictions. This methodological perspective allows informants to virtually name features of the Lithuanian identity. Therefore, the main aim of this research is to understand what Lithuanian people have in mind when they call themselves Lithuanians. The research shows there are two significant criteria in the set of features of the Lithuanian national identity: the fact of birth in Lithuania and a moral and emotional link with Lithuania. According to the data of the quantitative research data analysis, three prevailing types of Lithuanian national identity are distinguished: civil/ethnic, civil/derivational, enculturational and derivational/enculturational. This means that almost two thirds of Lithuanian residents calling themselves Lithuanians build national identity by using civil and derivational/enculturational features.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25354
Updated:
2018-02-13 15:32:10
Metrics:
Views: 415
Export: