Dvi istorinio aiškinimo alternatyvos : Miroslavo Hrocho ir Czesławo Miłoszo tezės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvi istorinio aiškinimo alternatyvos: Miroslavo Hrocho ir Czesławo Miłoszo tezės
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2001, Nr.1/2, p. 20-45
Keywords:
LT
Identitetas; Kalba; Kultūra; Modernizacija; Nacionalinis identitetas; Nacionalizmas; Religija; Tautinis tapatumas.
EN
Culture; Identity; Language; Modernisation; National identity; Nationalism; Religion.
Summary / Abstract:

LTXIX a. paskutiniojo ketvirčio socialinių ir kultūros procesų Lietuvoje interpretavimas duoda pagrindo teigti, kad sociologiniu požiūriu tautinio identiteto simbolinis konstravimas buvo sudėtinis reiškinys, susidedąs iš įvairių, vienas kitą papildančių, o kartais netgi prieštaringų, komponentų. Straipsnio autorius siekė keleto tikslų: 1) pasitelkus esamus istorinio aiškinimo ar literatūrinės įžvalgos pavyzdžius, svarstyti specifinių socialinių ir kultūros veiksnių sutapimą ankstyvuoju lietuvių tautinio sąjūdžio laikotarpiu; 2) aptarti santykį tarp kalbos veiksnio ir praktinio veiksmo, išnagrinėti lingvistinio identiteto raidos socialines priežastis; 3) tikslinti žodžių, vartojamų skirtinguose istorinio aiškinimo pavyzdžiuose, reikšmes. Šie trys aspektai vienas kitą papildo: straipsnyje nėra dalykų, kurių nebūtų aptikę ir įvardiję istorikai ir sociologai. Čia bandoma nauju žvilgsniu pažvelgti į turimus faktus pakartotinai interpretuojant aptariamo istorinio laiko socialinio veiksmo priežastis. [Iš leidinio]

ENInterpretation of social and cultural processes in Lithuania in the 19th century is a basis for stating that symbolic construction of national identity was sociologically a complicated phenomenon, consisting of various, mutually complementing and sometimes contradictory components. The author of the article had several objectives: 1) consider the coincidence of specific social and cultural factors at the early stage of the Lithuanian Liberation Movement by means of available examples of historical interpretation or literary insight; 2) discuss the relation between a linguistic factor and a practical action, analyse social causes of the development of linguistic identity; 3) clarify the meanings of words used in different examples of historical interpretation. These three aspects complement each other: the article contains no items, which were not discovered and stated by historians and sociologists. An attempt is made have a look at available facts from a different perspective by repeatedly interpreting the causes of the social action in the period concerned.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13053
Updated:
2018-12-20 22:53:36
Metrics:
Views: 75
Export: