Gamtotyrinės veiklos ypatumai papildomojo ugdymo sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtotyrinės veiklos ypatumai papildomojo ugdymo sistemoje: disertacija
Alternative Title:
Peculiarities of nature research work in the system of additional education
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
183 lap
Notes:
Darbas 1993-1998 metais atliktas Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – vyresniųjų klasių moksleivių papildomojo gamtotyrinio ugdymo procesas ir gamtotyrinės veiklos vieta jame Respublikinės neakivaizdinės jaunųjų gamtotyrininkų mokyklos (RJGtM) pavyzdžiu. Disertacijos autorė iškelia hipotezę, jog bendrojo lavinimo mokykla (gimnazija) sugeba išugdyti ekologiškai išprususius, aplinkos problemoms neabejingus žmones, kai atskleidžia gamtos vietą tautos kultūros genezėje, įstengia moksleivius sudominti gamtotyrine veikla, padeda jiems įsisąmoninti aplinkosauginio darbo vertę ir būtinumą, sudaro sąlygas formuotis praktiniams moksleivių gebėjimams bei įgūdžiams, suteikia jiems galimybę mokytis iš bendraamžių. Disertacijos tikslas – sukurti papildomojo edukologinio ugdymo modelį (RJGtM) ir patikrinti jo efektyvumą formuojant ekologiškai išprususią asmenybę. Darbe atskleistas naujas papildomojo ekologinio ugdymo teorinis ir praktinis aspektas, parengtas RJGtM veiklos modelis. Naudoti teoriniai, empiriniai bei statistiniai tyrimo metodai. RJGtM modelis siūlytinas rajoniniams mokytojų kvalifikacijos centrams, papildomojo ugdymo institucijoms, bendrojo lavinimo mokyklų (gimnazijų) aktyviems mokytojams. Autorė teigia, jog užsiėmimas gamtotyrine veikla – efektyvus būdas padėti moksleiviui susidaryti holistinį pasaulio vaizdą ir ugdyti jį dvasingu, kultūringu bei atsakingu visuomenės nariu, o gamtamokslinio ugdymo forma, integruojanti kitų mokslų (istorijos, geografijos, etnologijos ir kt.) žinias, susiejanti į visumą moksleivio aplinkos komponentus, nurodanti jų tarpusavio ryšius, turi ateities perspektyvas plėstis Respublikos mastu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe object of the dissertation research is the process of additional nature research education of pupils of senior classes and the place of nature research activities under the example of the Republican Extramural School of Young Nature Explorers. The author of the dissertation makes a hypothesis that a school of general education (a gymnasium) is capable of educating ecologically lettered people who are indifferent to environmental matters when it reveals the place of nature in the genesis of the national culture, it is capable of getting students interested in nature research, help the realize the importance and necessity of nature work, facilitates the formation of practical capacities and skills of students, at the same time providing them with an opportunity to learn from other persons of their age. The aim of the dissertation is to create a model of additional education and verify its efficiency in the education of an ecologically lettered personality. The paper reveals a new theoretical and practical aspect of additional ecologic education and presents a model of the school’s operations. Theoretical, empirical and statistical research methods were applied. The model is proposed for regional centres for improvement of teachers’ qualifications, additional educational institutions and active teachers of schools of general education (gymnasiums). The author argues that engagement in nature research is an efficient way to help students to acquire a holistic view of the world and develop him to be a spiritual, cultured and responsible member of the society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11445
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 30
Export: