Metaforinė ąžuolo kulto raiška lietuvių etnokultūroje : pagal žemaičių legendą "Baublys"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforinė ąžuolo kulto raiška lietuvių etnokultūroje: pagal žemaičių legendą "Baublys"
Alternative Title:
Metaphorical expression of the oak cult in the Lithuanian ethnic culture : according to the Samogitian story "Baublys”
In the Journal:
Lituanistica. 2012, Nr. 1, p. 63-74
Keywords:
LT
Baublys; Ąžuolo metaforos; Etnokultūra; Etnolingvistika; Pagoniškoji Lietuva.
EN
Baublys; Metaphorical expression of oak; Ethnic culture; Ethnolinguistics; Pagan Lithuania.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pateikiamas naujas „Baublio“ vertimas, skirtas pirmojo Lietuvoje istorijos muziejaus 200-osioms įkūrimo metinėms. Įvadinėje dalyje samprotaujama apie spėjamą žemaičių legendos autorių, eilėmis pagerbusį tūkstantmečio ąžuolo kamiene be paliovos triūsiančią „bitelę“ D. Pošką, jo domėjimąsi senovinėmis religinėmis apeigomis, mitologija, gilinimąsi į lietuvių tautos ištakas, atsidavimą senosios pagoniškosios Lietuvos istorijai. Pagrindinis autorės tikslas – paanalizuoti dviejų tipų ąžuolo – antgamtinės būtybės ir žmogaus – ąžuolo metaforų perkėlimo modelius lietuvių etnokultūroje remiantis šio medžio vardo etimologija ir kaimyninių tautų etnolingvistiniais tyrimais, taip pat pasitelkiant ąžuolo metaforinės raiškos ir jos transformacijų kontekstą. Prieinama prie galimos išvados, kad ąžuolo vardą lietuviai taria meiliai, nevengdami ir eufemizmų, kelių pakopų darybinių deminutyvinių formų (plg. ąžuolužėlytėlis), dėl tabu (jaučiant baimę) prieš stiprią ir labai galingą jame gyvenančią dvasią. Tokia raiška rodo antropomorfinį šio medžio kultą. Konkrečiais tekstais parodoma, kad net pats moderniausias šių laikų metaforų perkėlimo modelis yra kognityvinių mąstymo modelių tąsa ir atspindys kalboje, tradicinė tautos mentaliteto raiška. [Iš leidinio]

ENThis publication presents a new translation of the Samogitian story "Baublys" which is dedicated to the 200th anniversary of the foundation of D. Poška’s "Baublys", the first history museum in Lithuania. The introductory part presents assumptions concerning the probable author of the story who paid tribute by his verse to D. Poška, an ever labouring bee in the trunk of a millenary oak. The article focuses upon two types of metaphor transfer models – oak – mythological being and human – oak – in the Lithuanian culture, also based on the ethnolinguistic studies of neighbouring Slavic nations, invoking a metaphorical expression of an oak tree and the context of its transformations. In the Samogitian story "Baublys" the archetypal world view of Lithuanians arises in which metaphorical parallels between the old oak and the duke Rimgaudas, and between the stick coming into thrifty leaf and the fifteen-year old Mindaugas, the future king of Lithuania, are perceived. At the same time, Baublys is a symbol of strong, invincible pagan Lithuania. At all times Lithuanians uttered the name of an oak with tenderness and affection, using euphemisms, multi-stage diminutive forms (ąžuolužėlytėlis), possibly for fear of the supernatural power inhabiting it. Such kind of expression shows the anthropomorphic cult of this tree. The examples in the article demonstrate that even the most modern model of metaphor transfer is the continuation of the established cognitive models and their reflection in the language, the expression of the traditional national mentality. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
  • Lietuvių literatūros istorija : XIX amžius / sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Girdzijauskas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 901 p.
  • Lietuvių literatūros vagoje : straipsnių rinkinys / Juozas Girdzijauskas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 933 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41596
Updated:
2018-12-17 13:19:06
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: