Dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūra: modelio pagrindimas Lietuvos švietimo aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūra: modelio pagrindimas Lietuvos švietimo aspektu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
174 lap
Summary / Abstract:

LTXX – XXI a. sandūroje iš esmės keičiasi požiūris į estetinio ir meninio ugdymo paskirtį ir dailės pedagogo veiklą: labiau specializuotą dailės mokymą bendrojo lavinimo mokykloje turėtų pakeisti integralus estetinis bei meninis ugdymas. Šio disertacinio tyrimo mokslinio problemiškumo pagrindas detalizuojamas tokiais tyrimo klausimais: kokie parametrai apibūdina dailės pedagogo šiuolaikinę kompetenciją, koks turėtų būti dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūros modelis, keičiantis edukacinei bei estetinio ir meninio ugdymo paradigmoms Lietuvoje? Tyrimo objektas – dailės pedagogo šiuolaikinė kompetencija ir jos struktūra. Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūros modelį Lietuvos švietimo sąlygomis. Disertaciniame tyrime taikomi tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, modeliavimas, anketinė apklausa, ekspertinis vertinimas, matematinė statistinė analizė, faktorinė analizė, koreliacinė analizė. Tyrimo rezultatai: - Išryškinti dailės pedagogo veiklos raidos ypatumai, atskleidę perėjimą iš dailės mokymo į estetinį bei meninį ugdymą. - Teoriškai pagrįsta dailės pedagogo veiklos sričių plėtra ir vaidmenys atitinkamoje veiklos srityje. - Nustatyti dailės pedagogo gebėjimai, asmenybės savybės ir vertybės, būtini veiklos įgyvendinimui. - Pagrįstas dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūros modelis, atliepiantis edukacinės bei estetinio ir meninio ugdymo paradigmų kaitą Lietuvoje ir leidžiantis įvertinti dailės pedagogo šiuolaikinę kompetenciją bei numatyti galimybes dailės pedagogų rengimo pokyčiams. [Iš leidinio]

ENAt the edge of the 20th and the 21st centuries, the view of the purpose of aesthetic and artistic education and activities of art teachers changed essentially: more specialised fine arts learning at general education schools should be replaced with integral aesthetic and artistic education. However, even though fine arts and pottery should be given more importance at schools than before, still they are more often taught as utility subjects than cultural ones. This allows posing the problem of changing activities and roles of a fine arts teacher. The problem object of this dissertation study is detailed through the following research questions: what parameters characterise modern competence of a fine arts teacher? What should be a structure model of modern competence of a fine arts teacher given changes in educational and aesthetic and artistic education paradigms in Lithuania as a country experiencing transformations? The object of study is modern competence of a fine arts teacher and its structure. The purpose of research is to theoretically and empirically ground the structure model of modern competence of a fine arts teacher under the conditions of the Lithuanian educational system. The dissertation uses the following research methods: analysis of scientific literature, analysis of documents, modelling, questionnaire survey, expert evaluation, mathematical statistical analysis, factor analysis and correlation analysis. Results of the study: - Peculiarities of evolution of a teacher’s activities are highlighted revealing transfer from fine arts teaching to aesthetic and artistic education. – Theoretically grounds are given to development of areas of activities and roles of a fine arts teacher in the corresponding area of activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9324
Updated:
2019-06-28 08:57:17
Metrics:
Views: 74
Export: