Tikslinga organizacijos klimato kaita ir jos įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikslinga organizacijos klimato kaita ir jos įvertinimas
Alternative Title:
Organization development: methods and evaluation of planned organizational climate change
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 37, p. 127-139
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Organizacijos klimatas; Organizacijų vystymasis; Organizacijos kaita; Organizational climate; Organizational development; Organizational change.
Keywords:
LT
Organizacijos kaita; Organizacijos klimatas; Organizacijų vystymasis.
EN
Organizational change; Organizational climate; Organizational development.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos klimatas, kaip svarbus jos veiklos aspektas, parodantis „organizacijos sveikatos būklę“ (Stephen, 1998). Tyrinėjant organizacijos klimatą siekiama išsiaiškinti, kaip jis susijęs su organizacijos veiklos kokybe ir pasiektais rezultatais. Straipsnyje pristatomas vienos Lietuvos organizacijos veiklos tobulinimo atvejis. Organizacijos klimato vertinimas leido aiškiai nustatyti tobulintinas organizacijos veiklos sritis ir planuoti poveikio priemones. Šios organizacijos tobulintinos sritys – kasdienio darbo organizavimas, bendradarbiavimas tarp padalinių ir darbuotojų veiklos bei pastangų įvertinimas. Suplanuotos ir įgyvendintos poveikio priemonės (strateginio planavimo ir komunikavimo renginiai, klientų aptarnavimo standarto rengimas, darbo aprašų darbuotojams rengimas, vadovų funkcijų atskyrimas), kuriomis buvo siekiama tobulinti organizacijos veiklą. Antrasis organizacijos klimato tyrimas parodė, kad darbuotojų organizacijos klimato vertinimai statistiškai reikšmingai pagerėjo ten, kur buvo nukreiptos intervencijos („darbo organizavimas“, „bendradarbiavimas“, „darbuotojų veiklos ir pastangų įvertinimas“) ir kartu pagerino darbuotojų tarpusavio santykių vertinimą bei pagarbą. Taigi, tikslingais ir planingais veiksmais galima keisti organizacijos klimatą, gerinti jo kokybę. Tai ilgalaikis procesas, reikalaujantis didelio skaičiaus darbuotojų įsitraukimo ir vadovų įsipareigojimo vykdomiems pokyčiams. Organizacijos darbuotojų dalyvavimas, nuolatinis grįžtamasis ryšys apie vykstančias intervencijas ir vadovų įsipareigojimas planuojant ir diegiant pokyčius yra kritinis organizacijos klimato keitimo sėkmės faktorius.

ENOrganisational climate is an important aspect of the organisation which shows “the state of health of the organisation” (Stephen, 1998). The study of organisational climate aims to find out how it is related to the quality of organisation’s activities and the results achieved. The paper presents the case of the improvement of activities of one Lithuanian organisation. The evaluation of organisational climate allowed clearly establishing the areas of activity to be improved and planning impact measures. The areas to be improved in this organisation include the organisation of daily operations, cooperation between divisions, and the assessment of employees’ performance. Impact measures (strategic planning and communication events, preparation of the standard for customer service, preparation of job descriptions for employees, separation of functions of managers) to improve organisation’s activities were planned and implemented. The second study of organisational climate showed that employees’ evaluation of organisation climate statistically significantly improved where interventions occurred (“work organisation”, “cooperation”, “employees’ performance assessment”) and enhanced the evaluation of mutual relations and respect of employees. Thus, targeted and planned action may help to change organisational climate and enhance its quality. It is a long-term process, which requires involvement of a large number of employees and the top management’s commitment to ongoing changes. Involvement of the organisation’s employees, constant feedback on interventions and the top management’s commitment to the planning and implementing changes is the critical success factor of the change of organisational climate.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34683
Updated:
2018-12-17 11:55:01
Metrics:
Views: 90    Downloads: 33
Export: