Human resource assessment impact to organization climate : case of Lithuanian public sector organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Human resource assessment impact to organization climate : case of Lithuanian public sector organizations
Alternative Title:
Žmogiškųjų išteklių vertinimo poveikis organizacijos klimatui : Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų atvejis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2014, 25 (2), p. 223-230
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žmogiškųjų išteklių vertinimas; Sąveika; Organizacijos klimatas; Fenomenas; Modelis; Human resource assessment; Connection; Organizational climate; Phenomenon; Model.
Keywords:
LT
Fenomenas; Modelis; Organizacijos klimatas; Sąveika; Žmogiškųjų išteklių vertinimas.
EN
Connection; Human resource assessment; Model; Organizational climate; Phenomenon.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama žmogiškųjų išteklių vertinimo poveikis organizacijos klimatui. Straipsnyje pagrindžiamas teorinis žmogiškųjų išteklių vertinimo poveikį organizacijos klimatui apibūdinantis modelis ir pateikiamas empirinis patikrinimas. Modelio pagrindimui naudotasi literatūra žmogiškųjų išteklių vertinimo reiškinio tema, leidusia suprasti jame glūdinčius organizacijos klimatą lemiančius veiksnius. Atliktas fenomenologinis tyrimas nustatė, kad šis reiškinys gali atsirasti kai kuriose organizacijose. Tyrimo metu siekta gauti kuo daugiau informacijos apie žmogiškųjų išteklių vertinimo poveikį organizacijos klimatui; todėl tyrimas tikslingai vykdytas didelėse Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijose, kuriose šis reiškinys egzistuoja. Žmogiškųjų išteklių vertinimas nagrinėjamas kaip vientisas procesas. Klausimyną sudarė 85 klausimai, faktorinės ir reliabilumo analizės būdu sujungti į penkis esminius žmogiškųjų išteklių vertinimo proceso etapus: vertinimo metodologija, vertinimo organizavimas, darbuotojų vertintojai, informacijos šaltiniai ir vertinimo aptarimas. Remiantis klausimyno metodologija nagrinėtas proceso etapų poveikis, minimas organizacijos klimato pridėtinio konstrukto modelyje, kurį sudaro 39 pagrindiniai elementai. Tai leido tinkamai įvertinti organizacijos klimatą ir parengti organizacijos klimato modelį. Tyrimo duomenys aprašyti panaudojant tiesinės vienmatės regresinės analizės metodą. Šis metodas pasirinktas, nes leido individualiai įvertinti kiekvieno etapo sąveiką su kitais proceso etapais bei organizacijos klimatu. Rezultatai parodė, jog visi procesai nuo vertinimo metodologijos iki poveikio organizacijos klimatui aptarimo.Straipsnyje pateikiamas empirinis žmogiškųjų išteklių vertinimo poveikio organizacijos klimatui modelis, struktūriškai parodantis žmogiškųjų išteklių vertinimo ir organizacijos klimato sąveiką, atsirandančią Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijose. Straipsnyje aprašomas tyrimas leido numatyti, kokie žmogiškųjų išteklių vertinimo proceso etapai tiesiogiai veikia organizacijos klimatą, o kurie daro įtaką tarpininkams. Tyrimo metu buvo laikomasi nuostatos, kad darbuotojų vertintojai yra išoriniai žmogiškųjų išteklių vertinimo dalyviai. Ši pozicija patvirtinama sukurtame modelyje. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article analyzes influence of human resource assessment to organization’s climate. There is a theoretical model of influence of human resource assessment to organization’s climate reasoned and its empirical verification performed in the article. For the reasoning of the model there was used a literature that describes a phenomenon of human resource assessment and allows penetrating of connection with organizational climate in its conception. As there was a phenomenological research performed, while examining the phenomenon it was likely this phenomenon shows up in these organizations. By this study there was a striving to gather as much information on influence of human resource assessment to organization’s climate as possible; therefore there were purposefully studied big organizations of public sector in Lithuania, in which this phenomenon exists. Assessment of human resources in the article is analyzed as a process. It is represented by eighty five questions that were joined together by the help of factor analysis and reliability analysis into five essential stages of human resource assessment during the process: assessment methodology, organization of assessment, assessors of employees, informational sources and discussion on assessment. By using methodology of questionnaire there was analyzed an influence of process stages mentioned to additive construct of organization’s climate which is constructed of thirty nine primary items. This allowed knowing properly organizational climate and constructing of index of wide range organizational climate. Data were processed using the method of one-dimensional regression because it allowed assessment of every connection separately and thus knowing better a phenomenon of influence of assessment of human resources to organization’s climate. Findings showed that all process from methodology of assessment to discussion influences organizational climate.The article presents an empirical model of influence of assessment of human resources to organization’s climate, which figures structurally a connection between assessment of human resources and organizational climate that shows up in big organizations of Lithuanian public sector. The article is original because the study it described allowed envisaging which stages of human resource assessment process influence organization’s climate directly and which are influencing through mediators. The study is restricted by the fact that assessors of employees in the organizations studied were only external. This is confirmed by position of this feature in the model created. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ee.25.2.4701
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54702
Updated:
2021-01-14 18:46:41
Metrics:
Views: 45    Downloads: 16
Export: