New test for organizational climate assessment : validation and test-retest analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New test for organizational climate assessment: validation and test-retest analysis
Alternative Title:
  • Naujas organizacinio klimato testas: validacija ir kartotinio matavimo analizė
  • Новый опросник для оценки организационного климата: валидация и тест-ретест анализ
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 42, p. 57-68
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi kai kurie naujo organizacinio klimato testo validacijos, naudojant išorinius kriterijus, rezultatai ir patikimumo kontrolė taikant kartotinio matavimo metodą. Tyrimo procesas paremtas dviejų imčių analize (N=447, 1 organizacija, N=401, 8 organizacijos). Atlikti pakartotiniai matavimai su pavienėmis ilgosios testo versijos subskalėmis rodo, kad organizacinio klimato testas tenkina aukštus kartotinio testavimo patikimumo kriterijus. Tokie rezultatai rodo, jog organizacinis klimatas pasižymi kaip stabili charakteristika. Ateityje tikslinga būtų atlikti matavimus, paremtus ilgesniais laiko intervalais. Įvedus įvairių nepriklausomų kintamųjų struktūrą, atspindinčių organizacijos būvį ir aplinką (konkurencija, pokyčiai, krizės) būtų galima panagrinėti organizacinio klimato stabilumo ir dinamikos charakteristikas. Nors organizacinis klimatas yra sąlyginai stabilus, tačiau jis apibrėžtinas kaip situacinis konstruktas. Lyginant kitų tyrėjų rezultatus, tirtoje imtyje (N=447) nustatyta, jog tos pačios organizacijos padaliniuose ir komandose klimato raiška labai ženkliai skiriasi. Vienam ir tam pačiam padaliny klimato įverčiai labai ženkliai skiriasi pagal atskiras dimensijas. Standartizuoti z-įverčiai tirtoje organizacijoje buvo paskaičiuoti remiantis didžiąja testo normavimo imtimi, kurios tiriamųjų skaičius siekia 1299 (36 organizacijas). Ateityje tikslinga plėsti išorinių testą validuojančių kriterijų sąrašą. Ypač aktualu būtų organizacinio klimato testo įverčius koreliuoti su objektyviais faktiniai organizacijos ir jos padalinių pasiekimais. Tai lengviau būtų padaryti verslo organizacijose, kur testo įverčius būtų galima koreliuoti su ekonometriniais rodikliais.

ENThe article presents some validations of new organizational climate test by using external criteria, results and control of reliability through the application of methods of repeated measurement. The study process is based on an analysis of two samples (N = 447, 1 organization, N = 401, 8 organizations). Repeated measurements accomplished with single subscales of long test version suggest that test on organizational climate meets the high standards of reliability of repeated testing. These results suggest that the organizational climate is characterized as a stable characteristic. In the future, it is appropriate to make measurements based on the longer time intervals. Having introduced various independent variables in the structure, which reflect the state of the organization and the environment (competition, changes and crisis), would enable to examine the organizational stability of climate and characteristics of dynamic. Although the organizational climate is relatively stable, but it is to be defined as situational construct. Comparing the results of other researchers, the surveyed sample (N = 447) showed that the expression of climate is significantly different in the same subdivisions of the organization and the team. The estimates of climate are significantly different in one and the same subdivision according to different dimensions. Standardized z-estimates in the organization studied were calculated on the basis of great rationing sample of the test, where the number of participants amounts 1299 (36 organizations). In the future, it is appropriate to expand the list of criteria validating an external test. It is particularly relevant to correlate the values of organizational climate test with objective actual achievements of the organization and its subdivisions. It would be easier to do in business organizations, where test values could be correlated with the econometric indicators.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16869
Updated:
2018-12-20 23:14:11
Metrics:
Views: 52    Downloads: 8
Export: