Lingvistiniai reklamos tekstų požymiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lingvistiniai reklamos tekstų požymiai
Alternative Title:
Linguistic features of advertisement texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 73-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lingvistiniai reklamos požymiai; Kalbos vienetų pasiskirstymas; Funkcinis stilius; Linguistic features of advertisement; Distribution of linguistic units; Functional style.
Keywords:
LT
Funkcinis stilius; Kalbos vienetų pasiskirstymas; Reklama / Advertising.
EN
Distribution of linguistic units; Functional style; Linguistic features of advertisement.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išskirti lingvistinius požymius, jungiančius ir skiriančius reklamos tekstus nuo įvairių funkcinių stilių. Išanalizavus įvairaus pobūdžio reklaminius tekstus daromos kelios išvados: 1. Kiekybinė administracinio stiliaus ir administracinio stiliaus ypatybių turinčių reklamos tekstų analizė patvirtino pirminę hipotezę: kalbos dalių pasiskirstymo tendencijos gretinamuose tekstuose nesutampa, t. y. nė vienos kalbos dalies vartosenos dažnis jų nesuartina. 2. Kiekybiniai kalbos dalių vartosenos ypatumai rodo nežymų publicistinio stiliaus ypatybių turinčių reklamų ryšį su publicistinio stiliaus tekstais: tekstus artina panašus jungtukų, prieveiksmių ir skaitvardžių vartojimo dažnumas. 3. Pernelyg nuo publicistinio stiliaus tekstų nutolęs vienas iš reklamos tipų – administracinio stiliaus ypatybių turinti reklama: visų morfologijos vienetų dažnumas diferencijuoja šiuos tekstus. 4. Kiekybiniai sintaksės parametrai – vientisinių ir sudėtinių sakinių santykis, vidutinio sakinio ilgio ir standartinio nuokrypio rodiklis, sakinių ilgio grupių pasiskirstymas – rodo reklamą besiskiriant nuo publicistinio stiliaus tekstų. 5. Apibendrinant galima teigti, kad lingvistiniai kiekybiniai reklamos požymiai leidžia ją vertinti kaip savarankišką stilistinę sistemą.

ENThe aim of the article is to indicate linguistic characteristics that bring texts of advertisements closer and further from various functional styles. Having analyzed texts of advertisements of different kind, several conclusions are drawn: 1. The quantitative analysis of administrative style texts of advertisements and texts containing features of administrative style proved the primary hypothesis: distribution trends of the parts of speech in the compared texts do not coincide. That is, the frequency of occurrence of any part of speech does not bring them closer. 2. Quantitative characteristics of the usage of parts of speech show a slight link of texts of advertisements containing features of publicistic style with texts of publicistic style: the frequency of occurrence of conjunctions, adverbs and numerals is similar in both types of texts. 3. One of the types of advertisement – advertisement containing features of administrative style – is significantly different from the texts of publicistic style: the texts are differentiated by the frequency of all morphological units. 4. Quantitative syntactic parameters – length of simple and complex sentences, the index of the average length of a sentence and a standard deviation as well as the distribution of the sentence length groups - prove advertisement to be different from the texts of publicistic style. 5. To conclude, it can be claimed that linguistic quantitative characteristics of advertisement allow evaluating it as an independent stylistic system.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/213
Updated:
2020-07-30 12:05:54
Metrics:
Views: 88    Downloads: 41
Export: