Vyrams skirtų produktų televizijos reklamų mikroaktų raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrams skirtų produktų televizijos reklamų mikroaktų raiška
Alternative Title:
Manifestation of micro acts in TV commercials of the products intended for men
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 17, p. 58-64
Keywords:
LT
Direktyvai; Ekspresyvai; Komisyvai; Pragmatinė lingvistika; Reklama; Reprezentatyvai; Šnekos aktai.
EN
Acts of speech; Ads; Advertisement; Commissive speech acts; Directive speech acts; Expressive speech acts; Pragmatic linguistics; Representative speech acts.
Summary / Abstract:

LTPragmatinės lingvistikos pagrindinis objektas yra tekstas, paprastai įvardijamas kaip sakytinis ar rašytinis šnekos aktas; analizuojamos tekstui žmonių priskiriamos prasmės, prielaidos, tikslai, veiksmų rūšys (pavyzdžiui, prašymai, pažadai), kurias jie vykdo kalbėdami. Toks požiūris į tekstą ypač aktualus analizuojant televizijos reklamas, nes reklamos tikslas yra įtikinti adresatą, o tyrinėtojams svarbu išsiaiškinti, kokias implikuotas prasmes reklama suteikia iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskiriantiems tekstams. Šiame straipsnyje šnekos aktų teorija pritaikoma aptariant vyrams skirtų produktų televizijos reklamas. Straipsnio tikslas – išanalizuoti šiose reklamose funkcionuojančius aktus. Šnekos aktų nevienodas funkcionavimas skirtingo stiliaus tekstuose lemia šio tyrinėjimo problematiką – kokie mikroaktai būdingi vyrams skirtų produktų televizijos reklamų tekstuose, o kokie apskritai juose nefunkcionuoja. Remiantis K. Bacho klasifikacija, televizijos reklamų mikroaktai suskirstomi į tipus ir potipius (pavyzdžiui, reprezentatyvai skirstomi į (pa)tvirtinimo, teiginio, informacijos ir kt., direktyvai – į skatinimo, instrukcijos ir t. t.), kurių lingvistinės savybės atskleidžia aktų vartosenos ypatumus. Į vyrų tikslinę auditoriją reklama dažniausiai kreipiasi reprezentatyvų tipo (pa)tirtinimo aktais, taip parodydama, kad vyrai linkę išgirsti aiškius ir tvirtus argumentus, o ne gražbylius įtikinėjimus, pažadus. [Iš leidinio]

ENBeing the key object of the pragmatic linguistics, the text in its simplest form is identified as a spoken or written act of speech; different notions attributable to the text by people, presumptions, goals, types of action (for example, requests, promises) that are accomplished through speaking are analyzed. Such an approach to the text is especially relevant when analyzing TV ads as the main goal of advertising is to persuade and convince the addressee, whereas researchers are interested in finding out what implied notions are attributed to the undistinguished – as it may seem at first glance – texts of the advertising. This paper deals with the application of the Speech Act Theory for consideration of TV ads of the products intended for men. The objective of this paper is to analyze acts functioning in the commercials. The topic of this research paper is determined by the diverse functioning of the speech acts in different styles of texts – what micro acts are in particular characteristic to the texts of TV ads of the products intended for men, and what micro acts are not functioning there at all. Based on the classification suggested by K. Bach, micro acts involved in TV commercials are classified into types and sub-types (for example, the representative speech acts are grouped as follows: confirmatory, informative acts, acts of proposition, etc.; the directive speech acts – encouraging acts, instructions, etc.), linguistic features of which reveal characteristic patterns of their usage. The target audience of men is commonly approached with confirmatory speech acts of the representative type showing that men prefer hearing clear and firm arguments rather than persuasive spiel or promises. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28343
Updated:
2018-12-17 12:49:16
Metrics:
Views: 96    Downloads: 7
Export: