Dėl Lietuvos vardo 1009 metais (šv. Brunono misija)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl Lietuvos vardo 1009 metais (šv. Brunono misija)
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p. 95-97
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Prūsai / Prussians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo šaltinis ir jame aprašoma misionieriaus žūties vieta. Iš Kvedlinburgo metraščio (ir kitų panašių istorijos šaltinių) žinoma, kad misionierius šv. Brunonas (Bonifacas) 1009 metais žuvo pagonių krašte confinio Rusciae et Lituae "paribyje su (Kijevo) Rusia ir Lietuva". Šitaip Brunonianos šaltiniai pirmą kartą (1009 m.) paminėjo ir Lietuvos vardą, bet ne lietuviška lytimi, o sen. rusų (Kijevo Rusios) lytimi Litva, kuri iš Kijevo Rusios pateko ir lenkams. Išnagrinėjęs Brunonianos šaltiniuose minimus tikrinius žodžius Aistra, Nethimer ir Zebeden straipsnio autorius teigia, kad pirmasis Lietuvos vardo liudytojas šv. Brunonas 1009 metais žuvo ne Lietuvoje, ar kur kitur, o būtent jotvingių žemėje - Jotvoje. Tam tikra Jotvos dalis po to, kai ji kartu su Kijevo slavais buvo (988 m.) apkrikštyta, 1009 metais (šv. Brunono žūties metais) jau buvo gerokai apslavinta - vienur surusėjusi, kitur pasidariusi dvikalbė (rusiška-jotvingiška), trečiur išlikusi jotvingių salomis (apsuptomis rusų).Reikšminiai žodžiai: Tautovardžiai; Upėvardžiai; Asmenvardžiai; Baltų prokalbė; Arealas; Jotvingiai; Prūsai; Lietuviai.

ENThe article discusses the source of the first ever reference to the name of Lithuania and describes the place of killing of the missionary. From the Quedlinburg chronicle (and other similar historic sources) it is known that in 1009 missionary St. Bruno (Bonifacius) was killed in a pagan land “confinio Rusciae et Litua” (“on the border of (Kiev) Russia and Lithuania”). In this way the Brunoniana sources mention the name of Lithuania for the first time (in 1009). However, the name of Lithuania was mentioned not in Lithuanian, but in ancient Russian (Kiev Russian) gender, i. e. Litva, which got from the Kiev Russia to Poland. Upon examination of the names Aistra, Nethimer and Zebeden, mentioned in Bruno related sources, the author states that the first ever witness of the name of Lithuania St. Bruno was killed in 1009 not in Lithuania, but in Yotvingia. After Yotvingia, together with Kiev Slavs was christened (in 988), in 1009 (the year of killing of St. Bruno) a certain part of it already was to a certain extent liberated – in some locations Russianized, in others became bilingual (Russian – Yotvingian), in some others remained as Yotvingian islands (surrounded by Russians).

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
  • Antano Baranausko "Jotwingaj Letuwaj" / Skirmantas Valentas. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. 4 / sudarė Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015. P. 263-273.
  • Įmintos tūkstantmečio mįslės : šventasis Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis / Letas Palmaitis. Kaunas : Kalendorius, 2009. 189 p.
  • Tauta amžių kelyje : tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje : monografija / Marius Kundrotas ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos ir politologijos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 635 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3122
Updated:
2018-12-17 11:37:11
Metrics:
Views: 111    Downloads: 7
Export: