Partizanų spauda 1944-1953 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Partizanų spauda 1944-1953 m
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2004, 2 (16), p. 180-195
Taip pat paskelbta leidinyje: Žodžio laisvė : lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti / sudarytojas Rimantas Skeivys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. P. 328-368, 380-381
Keywords:
LT
Partizaninis pasipriešinimas; Periodika; Pogrindis; Pogrindžio spauda; Redaktoriai; Sovietų okupacija; Tarptautinė politika.
EN
Editors; International Politics; Partisan resistance; Periodicals; Soviet Occupation; Underground; Underground press.
Summary / Abstract:

LTPartizaninio karo (1944–1953) metu pasirodžiusi pogrindžio spauda - Lietuvos istorijoje ir kultūroje unikalus reiškinys. Niekada prieš tai ir niekada po to laisvo žodžio sklaida nepareikalavo tiek pastangų bei aukų, niekada pasipriešinimas okupaciniams režimams laisva mintimi neįgavo tokių mastų ir neįtraukė visų krašto visuomenės sluoksnių. Pagaliau net žiauriausiomis priemonėmis nuslopinus ginkluotąjį pasipriešinimų sovietų okupantams, partizaninė spauda padėjo pamatus kitoms rezistencijos formoms ir tapo įkvėpimo šaltiniu siekiant laisvės ateities kartoms. Partizanų spaudoje skelbtuose straipsniuose galima įžvelgti tokių išsivadavimo būdų kaitą: 1945–1946 m. tikėtasi Nepriklausomybę atkurti per tarptautines taikos konferencijas ir susitarimus, 1947–1949 m. – per ginkluotą konfliktą, kurį gali pradėti Vakarai, 1950-1953 m. – per ginkluotą konfliktą, kurį gali pradėti Sovietų Sąjunga. Po 1953 m. išlikę pavieniai partizanai, taip pat vėlesnių laikų pasipriešinimo dalyviai Lietuvos išsilaisvinimą jau siejo vien su visos Sovietų Sąjungos sunykimo galimybe ir filosofine nuostata, kad visos tironijos kada nors žlunga. Vis dėlto 1956 m. partizanų prognozė, kad Sovietų Sąjunga suirs būtent iš vidaus, pasitvirtino. Ne jų kaltė, kad laisvojo pasaulio sąžinė budo pernelyg lėtai. Tai Lietuvos partizanų tragedija, gerokai vėliau nei tikėtasi virtusi pergale prieš baisiausią visos civilizuotos žmonijos priešų.

ENUnderground press, which emerged during Partisan war (1944-1953), is a unique phenomenon in Lithuanian history and culture. Never before and never later the spread of the free word demanded so much efforts and sacrifices; never resistance to occupation regimes in free mind has acquired such scale and included participation of all social classes. Finally, when the armed resistance against Soviet occupants was suppressed with the most brutal means, the partisan press has laid the foundation for other forms of resistance and has become a source of inspiration for the freedom of future generations. The following changes of liberation can be perceived in the articles of partisan press: during 1945-1946, it was expected to restore Independence through international peace conferences and agreements; during 1947-1949 – through the armed conflict, which could be started by the West; during 1950-1953 – through the armed conflict, that could be started by Soviet Union. The solitary partisans, who survived after 1953, as well as resistance participants of subsequent period, associated liberation of Lithuania only with the possibility of the whole Soviet Union’s collapse and with philosophical provision that all tyrannies sooner or later fail. Nevertheless, in 1956, partisan’s prediction that the Soviet Union would fall apart precisely from inside was confirmed. It was not their fault that consciousness of the free world was waking up too slowly. It is Lithuanian partisans’ tragedy, which much later than expected turned into the victory against the most terrible enemy of the whole civilized humankind.

ISBN:
9955475625
ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38811
Updated:
2018-12-17 11:27:34
Metrics:
Views: 26    Downloads: 13
Export: